NAUJIENŲ ARCHYVAS

Archyve pateikiamos naujienos, paskelbtos Lietuvos banko interneto svetainėje nuo 1999 m. sausio mėn.

į archyvą

Verta prisiminti emitentams, auditoriams ir asmenims, atsakingiems už prospektų rengimą

2017 m. vasario 15 d.

Lietuvos bankas primena bendrovėms, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, ir auditoriams, atliekantiems šių bendrovių 2016 m. finansinių ataskaitų auditą, apie Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) paskelbtas emitentų 2016 m. finansinių ataskaitų prioritetines tikrintinas sritis. Apie tai informavome dar 2016 m. lapkričio 7 d. pranešime.

Kartu Lietuvos bankas siūlo emitentams ir auditoriams atkreipti dėmesį į dvi toliau minimas tarptautinių apskaitos standartų (TAS) nuostatas ir jų laikytis, nes atliekant tyrimus pastebėta, kad būtent šių nuostatų dažniausiai nesilaikoma:

  • Įsipareigojimų klasifikavimo nuostata. 1 TAS „Finansinių ataskaitų pateikimas“ 74 straipsnyje nustatoma, kad, kai ūkio subjektas dar nesibaigus ataskaitiniam laikotarpiui arba jo pabaigos dieną pažeidžia ilgalaikės paskolos susitarimo nuostatą ir dėl to įsipareigojimas turės būti įvykdytas skolintojui pareikalavus, tada įsipareigojimas yra klasifikuojamas kaip trumpalaikis netgi tuo atveju, kai skolintojas sutinka ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus ir iki finansinių ataskaitų paskelbimo nereikalauti sumokėti dėl šio pažeidimo. Pažymėtina, kad jei ūkio subjektas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, t. y. iki ataskaitinių metų paskutinės dienos, nėra gavęs iš skolintojo oficialaus raštiško sutikimo atidėti atsiskaitymą mažiausiai dvylikai mėnesių nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos, jis įsipareigojimą turi klasifikuoti kaip trumpalaikį, net jei pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui iki finansinių ataskaitų paskelbimo tokį sutikimą ir gauna.
  • Ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikotarpio nuostata. 16 TAS „Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai“ 50 straipsnyje numatyta, kad nudėvimoji turto suma turi būti sistemingai paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laiką. To paties standarto 57 straipsnyje nurodyta, kad turto naudingo tarnavimo laikas apibrėžiamas remiantis tikėtinu turto naudingumu ūkio subjektui. Atkreipiame dėmesį, kad jei ūkio subjektas turi ilgalaikio materialiojo turto, kuris yra visiškai nusidėvėjęs, tačiau dar naudojamas veikloje, tai jo naudingo tarnavimo laikotarpis buvo nustatytas trumpesnis nei turto naudingumas ūkio subjektui. Todėl ūkio subjektas bent kiekvienų finansinių metų pabaigoje, peržiūrėdamas taikomus naudingo tarnavimo laikotarpius, turi juos įvertinti ir, jei reikia, patikslinti.

Lietuvos bankas primena bendrovėms, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, ir asmenims, atsakingiems už prospektų rengimą, kad 2016 m. liepos 3 d. įsigaliojo ESMA gairės „Alternatyvūs veiklos rodikliai“. Lietuvos bankas vykdys šių gairių atitikties priežiūrą. Su Lietuvos banko 2016 m. liepos 3 d. skelbta informacija apie Alternatyvius veiklos rodiklius susipažinti galima čia. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad siekiant vienodai aiškinti gairių principus ir nuosekliai taikyti priežiūrą, 2017 m. sausio 27 d. ESMA paskelbė klausimų ir atsakymų dokumentą dėl gairių taikymo.

Pasidalyk: