Valdymas ir struktūra

Lietuvos bankui vadovauja Valdyba, ją sudaro Valdybos pirmininkas, du Valdybos pirmininko pavaduotojai ir du Valdybos nariai. Banke veikia keturios tarnybos, joms nepriklausantys keturi departamentai ir trys savarankiški skyriai. Lietuvos banko būstinė yra Vilniuje.

Lietuvos banko struktūriniai padaliniai:

TARNYBOS

Priežiūros tarnyba – prižiūri, ar finansų rinkos dalyviai vykdo įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus bei tarptautinius rekomenduojamus saugios ir patikimos veiklos standartus. Taip pat nagrinėja vartotojų ir prižiūrimų įstaigų tarpusavio ginčus bei teikia rekomendacijas, kaip, Lietuvos banko nuomone, turėtų būti išspręstas konkretus ginčas tarp vartotojo ir finansų įstaigos.

Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnyba – vykdo ekonomikos procesų stebėseną ir prognozavimą bei finansinio stabilumo analizę ir politiką, finansų rinkos infrastruktūros patvaraus ir veiksmingo veikimo skatinimą; renka, tikrina, sudaro, skelbia bei teikia vartotojams statistinę informaciją.

Bankininkystės tarnyba – įgyvendina Eurosistemos pinigų politiką, valdo Lietuvos banko finansinį turtą, vykdo indėlininkų, kredito įstaigų ir Lietuvos banko mokėjimus bei atsiskaitymus, administruoja mokėjimų sistemas LITAS-MMS ir TARGET2-LIETUVOS BANKAS.

Organizacijos tarnyba – įgyvendina apskaitos, planavimo ir atskaitomybės, informacinių technologijų, pastatų ir patalpų valdymo bei priežiūros, bendrųjų administracinių, viešųjų pirkimų bei rizikos valdymo procesų koordinavimą.  

DEPARTAMENTAI

  • Grynųjų pinigų departamentas – formuoja ir įgyvendina grynųjų pinigų sistemos politiką; organizuoja grynųjų pinigų įsigijimą ir vykdo šią funkciją; racionaliai valdo grynųjų pinigų atsargas; tinkamai saugo, tvarko ir naikina grynuosius pinigus, vykdo šių procesų ir grynųjų pinigų tvarkytojų veiklos stebėseną siekdamas užtikrinti, kad į apyvartą būtų išleidžiami tikri, estetinės išvaizdos ir tinkami apyvartai grynieji pinigai, o iš apyvartos išimami susidėvėję, sugadinti ir padirbti, taip pat teisingai būtų tvarkoma operacijų su grynaisiais pinigais nesisteminė apskaita ir sudaromos ataskaitos.
  • Tarptautinių ryšių departamentas  – užtikrina Lietuvos banko dalyvavimą Europos centrinių bankų sistemoje bei Europos Sąjungos sprendimų priėmimo procesuose ir bendradarbiavimą su tarptautinėmis finansų organizacijomis.
  • Komunikacijos departamentas – teikia informaciją visuomenei ir žiniasklaidai apie Lietuvos banko veiklą.
  • Saugos departamentas  – užtikrina kompleksinę Lietuvos banko turto, saugomų vertybių, darbuotojų ir informacijos apsaugą.

SAVARANKIŠKI SKYRIAI

  • Teisės skyrius – teisinėmis priemonėmis padeda vykdyti ir įgyvendinti Lietuvos banko funkcijas ir teises.
  • Personalo skyrius – įgyvendina Lietuvos banko personalo ir organizacijos valdymo politiką, koordinuoja strateginį veiklos planavimą banke.
  • Vidaus audito skyrius – audituoja visą banko veiklą, teikia rekomendacijas dėl veiklos tobulinimo ir vidaus kontrolės sistemos efektyvumo.
Atnaujinta 2015-02-06