NAUJIENŲ ARCHYVAS

Archyve pateikiamos naujienos, paskelbtos Lietuvos banko interneto svetainėje nuo 1999 m. sausio mėn.

į archyvą

Vadovausis gairėmis

2017 m. vasario 22 d.

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, vykdydama jai pavestas finansų rinkos priežiūros funkcijas, vadovausis Europos bankininkystės institucijos priimtomis Kredito įstaigų priežiūros kompetentingų institucijų ir teisės aktų nustatytą auditą atliekančio (-čių) auditoriaus (-ių) ir audito įmonės (-ių), atliekančių kredito įstaigų teisės aktų nustatytą auditą, ryšių palaikymo gairėmis.

Gairės skirtos priežiūros institucijoms, jose pateikiami konkretūs reikalavimai, kaip turi būti užmegztas dialogas tarp priežiūros institucijos ir auditorių. Gairės apibrėžia informacijos, kuria keičiamasi, apimtį, ryšių palaikymo būdus ir nustato, kad pagrindiniai ryšius palaikantys asmenys turėtų būti priežiūros grupės vadovas (priežiūros institucijos darbuotojas, atsakingas už banko priežiūrą vykdančios priežiūros grupės darbo organizavimą ir koordinavimą) ir pagrindinis audito partneris.

Priežiūros tarnyba taip pat vadovausis Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos priimtomis Piktnaudžiavimo rinka reglamento Informacijos, susijusios su biržos prekių išvestinių finansinių priemonių rinkomis ar atitinkamomis neatidėliotinų sandorių rinkomis, kuria siekiama apibrėžti viešai neatskleistą informaciją apie biržos prekių išvestines finansines priemones, gairėmis.

Šiose gairėse pateikiamas nebaigtinis sąrašas informacijos, kuri būtų laikoma viešai neatskleista informacija pagal Piktnaudžiavimo rinka reglamento 7 straipsnio 1 dalies b punkto nuostatas.

Gairėse nustatytų reikalavimų ir rekomendacijų turėtų laikytis investuotojai, finansų tarpininkai, prekybos vietų operatoriai ir asmenys, kurių profesija susijusi su biržos prekių išvestinių finansinių priemonių sandorių organizavimu ir vykdymu.

Pasidalyk: