PINIGŲ STUDIJOS

NURODYMAI AUTORIAMS

Moksliniame leidinyje „Pinigų studijos“ spausdinami lietuvių ir užsienio šalių autorių moksliniai ir apžvalginiai straipsniai apie ekonomikos, finansų, pinigų ir bankininkystės raidą, makroekonominių procesų modeliavimą ir prognozavimą, taip pat aktualijos, komentarai ir mokslo veikalų recenzijos. Kiekvienas straipsnis yra recenzuojamas mažiausiai dviejų recenzentų. Mokslinius straipsnius ir kitus mokslo darbus iš leidinio galima perspausdinti gavus Redaktorių kolegijos sutikimą.

STRAIPSNIŲ PATEIKIMAS. Pateikiami straipsniai turi būti originalūs, t. y. niekur kitur neskelbti, išskyrus straipsnius, spausdinamus iš užsienio leidinių. Kalba – lietuvių arba anglų. Straipsnio apimtis neturėtų būti didesnė kaip 1,5 autorinio lanko. Redakcija pasilieka sau teisę, suderinusi su autoriais, straipsnius trumpinti, redaguoti. Priimami tik kompiuteriu surinkti straipsniai (tarp eilučių turi būti 1,5 intervalo tarpai). Būtina pridėti teksto ir iliustracinės medžiagos kompiuterines laikmenas. Straipsnio tekstai pateikiami su Microsoft Word suderinamu formatu, o paveikslai – Microsoft Excel formatu.

STRAIPSNIO SANDARA. Rekomenduojama tokia straipsnio sandara: straipsnio pavadinimas, autoriaus vardas ir pavardė, institucija, kuriai atstovauja autorius, institucijos adresas (įskaitant elektroninį paštą), įvadinė santrauka ir pagrindiniai žodžiai, tekstas, priedas (jeigu reikia), straipsnio santrauka anglų kalba, literatūros sąrašas, straipsnio pateikimo data, informacija apie autorių (mokslinis laipsnis ir mokslinis vardas, pareigos, veiklos sritys).

Lentelės ir paveikslai turi būti sunumeruoti ir turėti pavadinimus, taip pat turi būti nurodyti jų šaltiniai. Šaltiniai literatūros sąraše pateikiami abėcėlės (lotyniškos, po to – slaviškos) tvarka ir laikantis leidinyje nusistovėjusių jų aprašymo principų. Išnašos (jeigu reikia) rašomos kiekviename puslapyje. Jos turi būti labai trumpos (dėl leidinio maketo specifikos).

LEIDINIO ĮSIGIJIMAS. Dėl mokslinio leidinio „Pinigų studijos“ įsigijimo rašyti el. p. adresu rvask...@lb.lt. Leidinyje paskelbtus straipsnius ir kitus mokslo darbus galima parsisiųsti iš Lietuvos banko interneto svetainės http://www.lb.lt/leidiniai