Pinigų politika

PINIGŲ POLITIKOS PRIEMONĖS

Siekdama įgyvendinti savo tikslus, Eurosistema disponuoja įvairiomis pinigų politikos priemonėmis, kurios apima atvirosios rinkos operacijas, nuolatines galimybes ir privalomąsias atsargas.

Atvirosios rinkos operacijos

Atvirosios rinkos operacijoms tenka svarbus vaidmuo Eurosistemos pinigų politikoje, nes jomis siekiama reguliuoti palūkanų normas, valdyti likvidumą rinkoje ir išreikšti pinigų politikos poziciją. Atvirosios rinkos operacijas paprastai inicijuoja ECB, o nacionaliniai centriniai bankai jas vykdo decentralizuotai.

Eurosistemoje yra penkių rūšių priemonės, skirtos atvirosios rinkos operacijoms vykdyti.

Svarbiausia priemonė yra grįžtamasis sandoris (taikomas atpirkimo sandorių arba įkaitu užtikrintų paskolų forma). Eurosistema gali naudoti ir vienakrypčius sandorius, ECB skolos sertifikatų išleidimą, valiutų apsikeitimo sandorius ir teminuotųjų indėlių pritraukimą. Atvirosios rinkos operacijas inicijuoja ECB, kuris taip pat nusprendžia dėl taikomų priemonių ir jų įgyvendinimo sąlygų. Tai gali būti standartiniai konkursai, greitieji konkursai arba dvišalės procedūros.   Eurosistemos atvirosios rinkos operacijos yra šios:

Pagrindinės refinansavimo operacijos – reguliarūs kas savaitę sudaromi likvidumo didinimo grįžtamieji sandoriai, kurių terminas paprastai yra viena savaitė. Šias operacijas įgyvendina nacionaliniai centriniai bankai standartinių konkursų būdu. Pagrindinėms refinansavimo operacijoms tenka lemiamas vaidmuo siekiant Eurosistemos atvirosios rinkos operacijų tikslų.

Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos – kas mėnesį sudaromi likvidumo didinimo grįžtamieji sandoriai, kurių terminas paprastai yra trys mėnesiai. Eurosistema taip pat gali vykdyti ir nereguliarias ilgesnės trukmės operacijas, kurių trukmė ilgesnė nei trys mėnesiai. Šiomis operacijoms siekiama suteikti kitoms sandorių šalims papildomą ilgesnės trukmės refinansavimą. Jas įgyvendina nacionaliniai centriniai bankai standartinių konkursų būdu.

Koreguojamosios operacijos – įgyvendinamos siekiant valdyti likvidumą rinkoje ir kontroliuoti palūkanų normas, pirmiausia sušvelninti nenumatytų likvidumo svyravimų rinkoje įtaką palūkanų normoms. Priemonės ir procedūros koreguojamosioms operacijoms atlikti taikomos atsižvelgiant į sandorių rūšis ir konkrečius operacijų atlikimo tikslus. Šias operacijas paprastai įgyvendina nacionaliniai centriniai bankai greitųjų konkursų būdu arba taikydami dvišales procedūras.

Struktūrinės operacijos – gali būti įgyvendinamos išleidžiant ECB skolos sertifikatus, sudarant grįžtamuosius ir vienakrypčius sandorius. Šios operacijos įgyvendinamos tuomet, kai ECB nori pakoreguoti Eurosistemos struktūrinę poziciją finansų sektoriaus atžvilgiu.

Nuolatinės galimybės

Nuolatinėmis galimybėmis siekiama padidinti ir sumažinti vienos nakties likvidumą, išreikšti bendrą pinigų politikos poziciją ir apriboti vienos nakties rinkos palūkanų normas. Sandorių šalys1  gali savo iniciatyva pasinaudoti dviem nuolatinėmis galimybėmis:

Ribinio skolinimosi galimybė – sandorių šalys gali pasinaudoti šia galimybe, pagal kurią nacionaliniai centriniai bankai už tinkamą turtą suteikia vienos nakties likvidumą. Įprastomis aplinkybėmis kitoms sandorių šalims netaikomos kredito ribos ar kiti apribojimai pasinaudoti šia galimybe, išskyrus reikalavimą pateikti pakankamai prievolę užtikrinančio turto. Palūkanų norma už naudojimąsi ribinio skolinimosi galimybe paprastai atitinka vienos nakties rinkos palūkanų normos aukščiausią ribą.

Indėlių galimybė – sandorių šalys gali pasinaudoti šia galimybe, padėdamos vienos nakties indėlius į nacionalinius centrinius bankus. Įprastomis aplinkybėmis kitoms sandorių šalims netaikomos jokios indėlių ribos ar kiti apribojimai pasinaudoti šia galimybe. Palūkanų norma už naudojimąsi indėlių galimybe paprastai atitinka vienos nakties rinkos palūkanų normos žemiausią ribą.

Privalomosios atsargos

Eurosistemos privalomųjų atsargų sistema taikoma euro zonos kredito įstaigoms ir tuo pirmiausia siekiama stabilizuoti pinigų rinkos palūkanų normas bei sukurti (arba padidinti) struktūrinį likvidumo trūkumą. Kiekvienos įstaigos privalomųjų atsargų reikalavimas nustatomas atsižvelgiant į jos balanso struktūrą. Palūkanų normoms stabilizuoti Eurosistemos privalomųjų atsargų sistema leidžia įstaigoms pasinaudoti vidurkio metodu. Ar įstaiga laikosi privalomųjų atsargų reikalavimo, nustatoma pagal jos turimų dienos atsargų vidurkį laikymo laikotarpiu. Už įstaigų privalomųjų atsargų laikymą atlyginama pagal Eurosistemos pagrindinių refinansavimo operacijų ribinę palūkanų normą.

 Eurosistemos pinigų politikos operacijų sandorių šalys turi atitikti tam tikrus bendruosius tinkamumo kriterijus:
a) joms turi būti taikomas Eurosistemos privalomųjų atsargų reikalavimas;
b) yra finansiškai patikimos ir jų atžvilgiu nacionalinės institucijos turėtų taikyti bent vieną ES arba Europos ekonominės erdvės (EEE) suderintos priežiūros formą;
c) atitikti visus operacinius kriterijus, nustatytus atitinkamose sutartinėse arba reguliavimo priemonėse, kurias taiko atitinkamas NCB (arba ECB), siekdamas užtikrinti veiksmingą Eurosistemos pinigų politikos operacijų vykdymą.

EUROSISTEMOS PINIGŲ POLITKOS PRIEMONĖS

Pinigų politikos operacijos

Sandorių rūšys

Terminas

Dažnumas

Procedūra

likvidumo didinimas

likvidumo mažinimas

Atvirosios rinkos operacijos

Pagrindinės refinansavimo operacijos

Grįžtamieji sandoriai

 

Viena savaitė

 

Kas savaitę

 

Standartiniai konkursai

Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos

Grįžtamieji sandoriai

 

Trys mėnesiai

 

 Kas mėnesį

Standartiniai konkursai

Koreguojamosios operacijos

Grįžtamieji sandoriai

Valiutų apsikeitimo
sandoriai

 

Grįžtamieji sandoriai

Indėlių pritraukimas

Valiutų
apsikeitimo
sandoriai

 

Nestandartizuotas

 

Nereguliarios

Greitieji konkursai

Dvišalės procedūros

Struktūrinės operacijos

Grįžtamieji sandoriai

 

ECB skolos sertifikatų išleidimas

Standartizuotas arba nestandartizuotas

Reguliarios ir nereguliarios

Standartiniai konkursai

 

Vienakrypčiai pirkimai

Vienakrypčiai pardavimai

Nereguliarios

 

Dvišalės procedūros

Nuolatinės galimybės

Ribinio skolinimosi galimybė

Grįžtamieji sandoriai

 

Viena naktis

 

Sandorių šalys
šia galimybe
gali pasinaudoti savo
nuožiūra

Indėlių galimybė

Indėliai

 

Viena naktis

 

Sandorių šalys
šia galimybe
gali pasinaudoti savo
nuožiūra

Privalomosios atsargos

Stabilizuoja bankų sistemos  likvidumą

Privalomųjų atsargų bazė – tai kredito įstaigų įsipareigojimai, išskyrus įsipareigojimus Lietuvos bankui ir kitoms kredito įstaigoms, kurioms taikomi Eurosistemos privalomųjų atsargų reikalavimas. Taikoma privalomųjų atsargų norma – 1 proc. Nulinė atsargų norma taikoma: 1) indėliams ir jiems prilygintiems kitiems įsipareigojimams, kurių pradinis terminas ilgesnis kaip 2 metai arba atitinkamoje sutartyje numatyto išankstinio įspėjimo apie atsiėmimą terminas ilgesnis kaip 2 metai; 2) išleistiems skolos vertybiniams popieriams, kurių pradinis terminas yra ilgesnis kaip 2 metai ir kurie negali būti išpirkti prieš terminą; 3) atpirkimo sandoriams.

Atnaujinta 2015-03-31