Pensijų fondai ir juos valdančios įmonės

 1. Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymas. Žin., 2003, Nr. 75-3472; 2011, Nr. 146-6822; 2012, Nr. 136-6964;
 2. Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymas. Žin., 1999, Nr. 55-1765; 2003, Nr. 75-3473; 2011, Nr. 146-6823; 2012, Nr. 155-7980;
 3. Lietuvos Respublikos profesinių pensijų kaupimo įstatymas. Žin., 2006, Nr. 82-3248; 2011, Nr. 146-6824;
 4. Lietuvos Respublikos pensijų sistemos reformos įstatymas. Žin., 2002, Nr. 123-5511;
 5. Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymas. Žin., 2002, Nr. 91-3891;
 6. Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas. Žin., 1997, Nr. 64-1502; 2008, Nr. 10-335;
 7. Lietuvos Respublikos audito įstatymas. Žin., 1999, Nr. 59-1916; 2004, Nr. 63-2242; 2008, Nr. 82-3233;
 8. 1996 m. rugpjūčio 15 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 230 „Dėl Kredito įstaigų, valdymo įmonių ir finansų maklerio įmonių finansinės apskaitos tvarkymo ir finansinių ataskaitų rinkinių rengimo politikos pagrindinių principų patvirtinimo“. Žin., 2002, Nr. 89-3850; 2012, Nr. 150-7716;
 9. 2004 m. gegužės 6 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 58 „Dėl Bendrųjų Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių prašymų išduoti leidimus pateikimo, nagrinėjimo ir leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2004, Nr. 80-2878;
 10. 2005 m. sausio 13 d. Vertybinių popierių komisijos nutarimas Nr. 2 „Dėl informacijos apie atskaitymų iš pensijų turto dydžius pateikimo“. Žin., 2005, Nr. 7-235;
 11. 2005 m. liepos 7 d. Vertybinių popierių komisijos nutarimas Nr. 1K-20 „Dėl Nurodymų dėl tarptautinių sankcijų įgyvendinimo priežiūros Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos reguliavimo srityje patvirtinimo“. Žin., 2005, Nr. 85-3203;
 12. 2007 m. liepos 10 d. Draudimo priežiūros komisijos nutarimas Nr. N-59 „Dėl pensijų anuitetų veiklos ir informacijos Pensijų anuiteto sutarčių draudimo taisyklėse“. Žin., 2007, Nr. 78-3185; 2011, Nr. 116-5505;
 13. 2009 m. kovo 5 d. Vertybinių popierių komisijos nutarimas Nr. 1K-2 „Dėl Finansų maklerio įmonėms, investicinėms bendrovėms, valdymo įmonėms ir depozitoriumams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui, patvirtinimo“. Žin., 2009, Nr. 28-1134;
 14. 2012 m. liepos 12 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-144 „Dėl Valdymo įmonių veiklos organizavimo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2012, Nr. 85-4494;
 15. 2012 m. liepos 12 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-145 „Dėl Kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų jungimo, finansuojamųjų ir finansuojančiųjų kolektyvinio investavimo subjektų struktūros reikalavimų patvirtinimo“. Žin., 2012, Nr. 85-4495;
 16. 2012 m. liepos 12 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-149 „Dėl Informavimo apie esminius pakeitimus tvarkos ir pavyzdinio esminių pakeitimų sąrašo reikalavimų patvirtinimo“. Žin., 2012, Nr. 86-4512;
 17. 2012 m. liepos 12 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-151 „Dėl Kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme ir Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatyme nurodytų leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2012, Nr. 86-4514; 2013, Nr. 30-1521;
 18. 2012 m. liepos 12 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-152 „Dėl Valdymo įmonės ir investicinės bendrovės veiklos licencijų išdavimo, keitimo ir jų galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2012, Nr. 86-4515;
 19. 2012 m. liepos 12 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-153 „Dėl Grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo metodikos patvirtinimo“. Žin., 2012, Nr. 86-4516;
 20. 2012 m. liepos 12 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-154 „Dėl Valdymo įmonių, kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų informacijos rengimo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2012, Nr. 86-4517;
 21. 2012 m. liepos 12 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-155 „Dėl Lyginamųjų indeksų naudojimo taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2012, Nr. 86-4518;
 22. 2012 m. liepos 12 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-160 „Dėl Finansų maklerio įmonių ir valdymo įmonių visuomenei skelbiamos informacijos taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2012, Nr. 87-4563;
 23. 2012 m. liepos 12 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-162 „Dėl Pensijų fondo taisyklių rengimo, keitimo ir tvirtinimo tvarkos taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2012, Nr. 87-4565;
 24. 2012 m. liepos 12 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-163 „Dėl Pritarimo pensijų asociacijų dokumentams, nustatytiems Profesinių pensijų kaupimo įstatyme, taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2012, Nr. 87-4566;
 25. 2012 m. liepos 12 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-164 „Dėl Leidimų keisti pensijų asociacijos statusą suteikimo taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2012, Nr. 87-4567;
 26. 2012 m. liepos 12 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-165 „Dėl Pensijų asociacijų informacijos rengimo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2012, Nr. 87-4568;
 27. 2012 m. liepos 12 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-166 „Dėl Finansų maklerio įmonių, valdymo įmonių ir investicinių bendrovių darbuotojų atlyginimų politikos reikalavimų patvirtinimo“. Žin., 2012, Nr. 87-4569;
 28. 2012 m. liepos 12 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-168 „Dėl Finansų maklerio įmonių ir valdymo įmonių kapitalo pakankamumo reikalavimų taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2012, Nr. 88-4645;
 29. 2012 m. liepos 12 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-167 „Dėl Finansinės grupės jungtinės (konsoliduotos) priežiūros taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2012, Nr. 87-4570;
 30. 2012 m. gruodžio 6 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-249 „Dėl Bazinio pensijų anuiteto skaičiavimo metodikos patvirtinimo“. Žin., 2012, Nr. 145-7503;
 31. 2013 m. birželio 6 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-105 „Dėl Finansų rinkos dalyvių gaunamų skundų nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2013, Nr. 62-3112;
 32. 2013 m. liepos 11 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-114 „Dėl Naikinamo valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondo dalyvių perkėlimo į kitą pensijų fondą taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2013, Nr. 76-3871;
 33. 2013 m. liepos 11 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-115 „Dėl Naikinamo papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondo pensijų turto pardavimo taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2013, Nr. 76-3872;
 34. 2013 m. lapkričio 14 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-181 „Dėl Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatų patvirtinimo“. Žin., 2013, Nr. 119-6042; 2013, Nr. 120;
 35. 2013 m. gruodžio 20 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-221 „Dėl Pensijų sąskaitų atidarymo, tvarkymo ir uždarymo bei pensijų fondo vienetų apskaitos tvarkymo principų patvirtinimo“. Žin., 2013, Nr. 141-7134;
 36. 2013 m. gruodžio 20 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-222 „Dėl Standartinių pensijų kaupimo sutarties sąlygų patvirtinimo“. Žin., 2013, Nr. 141-7135;
 37. 2014 m. kovo 28 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-43 „Dėl Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių inspektavimo nuostatų“. Teisės aktų registras, 2014, Nr. 2014-03780;
 38. 2014 m. kovo 28 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-44 „Dėl Lietuvos banko atliekamų tyrimų nuostatų“. Teisės aktų registras, 2014, Nr. 2014-03779.
Atnaujinta 2014-06-10