Periodiniai leidiniai

Periodinių Lietuvos banko leidinių elektroninės versijos pateikiamos šiame interneto svetainės skyriuje. Nuo 2013 m. visi periodiniai leidiniai, išskyrus leidinį „Pinigų studijos“ (dėl prenumeratos prašome kreiptis el. paštu leidiniai@lb.lt), skelbiami tik elektroniniu formatu. Periodinių leidinių, kurie šiuo metu jau nebeleidžiami, elektronines versijas rasite Leidinių archyve.Pranešimas, teikiamas Lietuvos Respublikos Seimui


Pranešime apie Lietuvos banko pagrindinio tikslo įgyvendinimą, finansų rinkos būklę ir funkcijų vykdymą, kurį Lietuvos banko valdybos pirmininkas du kartus per metus teikia Seimui, pateikiama informacija kaip Lietuvos bankas vykdo savo funkcijas, informuojama apie finansų rinkos būklę ir jos priežiūrą, apžvelgiama šalies ekonomikos ir kainų raida atsižvelgiant į pasaulio ūkio bendras tendencijas.

 • Naujausias numeris (PDF, 997Kb)
 • Metų ataskaita


  Metų ataskaitoje pateikiama informacija apie pagrindinius pinigų politikos uždavinius ir jų vykdymą, pinigų politikos operacijas, veiklą vykdant kredito įstaigų priežiūrą ir kitas įstatymų numatytas funkcijas bei apie šalies makroekonominę padėtį – pokyčių šalies ekonomikoje ir finansų rinkose analizę, taip pat apie banko finansinę būklę ir veiklos rezultatus.

 • Naujausias numeris (PDF, 3187Kb)
 • Išorės sektoriaus statistika


  Ketvirtiniame leidinyje skelbiami ataskaitinių metų ketvirčių ir mėnesių šalies mokėjimų balansai, oficialiųjų atsargų informacija, tarptautinių investicijų balansų bei bendrosios šalies skolos užsieniui duomenys. Metų leidinyje pateikiami išsamūs užsienio prekybos, paslaugų, tiesioginių ir portfelinių investicijų ir kiti išorės statistikos duomenys. Iki 2008 m. duomenys skelbti  leidinyje „Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas“ Šiuos leidinius galite rasti leidinių archyve.

   

 • Naujausias numeris (PDF, 1767Kb)
 • Mėnesinis biuletenis


  Mėnesiniame biuletenyje pateikiami pagrindiniai Lietuvos ekonomikos raidos rodikliai, pinigų finansinių institucijų balanso, pinigų, paskolų ir indėlių palūkanų normų statistikos, paskolų pagal ekonominę veiklą, tarpbankinio skolinimo ir valiutų rinkų, mokėjimo priemonių statistika, Vyriausybės vertybinių popierių pirminės rinkos duomenys, oficialūs užsienio valiutų santykiai ir kiti duomenys.

  Pastaba: nuo 2012 m. leidinio „Mėnesinis biuletenis“ bus skelbiamos tik elektroninės visų mėnesių versijos.

 • Naujausias numeris (PDF, 976Kb)
 • Metinių finansinių ataskaitų rinkiniai


  Leidinyje pateikiamas Lietuvos banko metinės finansinės ataskaitos rinkinys, kurį sudaro balansas, pelno (nuostolio) ataskaita ir aiškinamasis raštas, be to, pateikiama nepriklausomų auditorių išvada apie pateiktą Lietuvos banko metinės finansinės ataskaitos rinkinį.

  Pastaba: iki 2011 m. leidinys buvo vadinamas „Metinė finansinė ataskaita".

 • Naujausias numeris (PDF, 729Kb)
 • Finansinio stabilumo apžvalga


  Finansinio stabilumo apžvalgoje aprašomos svarbiausios rizikos, galinčios daryti įtaką šalies finansų sistemos, ypač bankų, veiklai, nagrinėjami išorės ir vidaus makroekonominės aplinkos pokyčiai, jų įtaka šalies finansų sistemai, pastarosios gebėjimas atlaikyti šių pokyčių įtaką. Daug dėmesio skiriama ne tik pokyčiams bankų sistemoje, bet ir bankų skolininkų, nefinansinių įmonių bei namų ūkių būklei.

 • Naujausias numeris (PDF, 1880Kb)
 • Bankų statistikos metraštis


  Metraštyje pateikiami pinigų finansinių institucijų balanso ir pinigų, valiutų ir finansų rinkų, mokėjimo priemonių statistika, mokėjimų balanso einamosios, kapitalo ir finansinės sąskaitų, tarptautinių investicijų balanso, tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje, oficialiųjų tarptautinių atsargų duomenys. Skelbiami kai kurie duomenys apie komercinius bankus, oficialūs užsienio valiutų santykiai, lito efektyviojo kurso indeksas.

 • Naujausias numeris (PDF, 337Kb)
 • Mokslinis leidinys „Pinigų studijos“


  Moksliniame leidinyje spausdinami lietuvių ir užsienio šalių autorių moksliniai ir apžvalginiai straipsniai apie ekonomikos, finansų, pinigų ir bankininkystės raidą, makroekonominių procesų modeliavimą ir prognozavimą, taip pat aktualijos, moksliniai komentarai ir mokslo veikalų recenzijos. Straipsniai leidiniui pateikiami laikantis nurodymų autoriams. Kiekvieną straipsnį recenzuoja du recenzentai ir vertina redaktorių kolegija, kurią sudaro Lietuvos ir užsienio šalių mokslininkai.

  Naujausias numeris

  Darbo straipsnių serijos leidiniai


  Darbo straipsnių serijos leidiniuose aprašomi autorių vykdomi tyrimai, kurie skelbiami siekiant paskatinti diskusijas ir kritinius komentarus. Leidiniuose išreikštos nuomonės yra autoriaus ir nebūtinai atitinka Lietuvos banko nuomonę. Leidiniai skelbiami anglų kalba.
  Visas darbo straipsnių sąrašas

 • Naujausias numeris (PDF, 1090Kb)
 • Diskusinių straipsnių serijos leidiniai


  Naujausias numeris

  Teminių straipsnių serija


  Visas teminių straipsnių sąrašas

 • Naujausias numeris (PDF, 909Kb)