Ginčų nagrinėjimas

Vartotojų ginčų su finansų rinkos dalyviais tvarką Lietuvos banke nustato Vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų neteisminio sprendimo procedūros Lietuvos banke taisyklės, patvirtintos 2016 m. sausio 28 d. Lietuvos banko valdybos nutarimu Nr. 03-11 Dėl „Dėl Lietuvos banko valdybos 2012 m. sausio 26 d. nutarimo Nr. 03-23 „Dėl vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo".

Apie ginčų nagrinėjimą taip pat skaitykite Lietuvos banko parengtame lankstinuke.

Ginčai nagrinėtini Lietuvos banke

Lietuvos bankas nagrinėja vartotojų ir draudimo, finansinių paslaugų, papildomų investicinių paslaugų teikėjų ir (arba) tarpusavio skolinimo platformos operatorių ginčus, kylančius iš finansinių, papildomų investicinių paslaugų teikimo ir (arba) tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus vykdomos veiklos, taip pat iš draudimo paslaugų sutarties arba susijusius su ja, jeigu šiai sutarčiai taikytina Lietuvos Respublikos teisė.

Lietuvos bankas taip pat nagrinėja vartotojų – Lietuvoje įsteigtų kolektyvinio investavimo subjektų, pensijų fondų dalyvių – ir šių subjektų ar fondų valdytojų ginčus, kylančius iš dalyvavimo atitinkamame subjekte arba fonde santykių, taip pat investuotojų ir emitentų, savo jėgomis vykdančių pirminę vertybinių popierių emisiją, ginčus, kylančius iš vertybinių popierių platinimo santykių. 

Lietuvos bankas vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčus nagrinėja neatlygintinai.

 Ginčo nagrinėjimo eiga

Lietuvos bankas nagrinėja ginčą laikydamasis rungimosi principo, pagal ginčo šalių pateiktus įrodymus. Ginčo šalys privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar paaiškinimų pagrindu.

Lietuvos bankas atsisako nagrinėti vartojimo ginčą šiais atvejais:

1. vartotojo prašyme nagrinėti vartojimo ginčą nurodyto vartojimo ginčo nagrinėjimas nepriskirtas Lietuvos banko kompetencijai;
2. ginčą tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu nagrinėja kitas vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektas, teismas arba arbitražas;
3. yra įsiteisėjęs teismo ar arbitražo sprendimas arba yra įsigaliojęs Lietuvos banko ar kito vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjekto sprendimas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu arba sprendimas nutraukti ginčo nagrinėjimą;
4. ginčo šalys sudarė susitarimą dėl vartojimo ginčo perdavimo spręsti kitam vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektui, įrašytam į vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektų sąrašą pagal Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 292 straipsnį, po to, kai kilo šis ginčas;
5. vartotojo prašyme nagrinėti vartojimo ginčą nenurodyta vartotojo vardas ir pavardė, adresas arba prašymą vartotojo vardu pateikė neįgaliotas asmuo;
6. vartotojas kreipėsi į Lietuvos banką pasibaigus Taisyklių 14 punkte nurodytam terminui arba prieš tai nesikreipė į finansų rinkos dalyvį Taisyklių 10 punkte nustatyta tvarka;
7. vartotojo kreipimasis neatitinka Taisyklių 15, 16 ir (ar) 17 punktuose nustatytų reikalavimų ir trūkumai nepašalinami per Lietuvos banko nustatytą terminą;
8. ginčo suma yra mažesnė negu 10 Eur, išskyrus atvejus, kai ginčas turi reikšmės formuojant naują vartotojų teisių apsaugos praktiką ir (ar) yra sistemiškai svarbus finansinių paslaugų teikimo praktikai ir (ar) yra kitų svarbių aplinkybių.

Lietuvos bankas bet kurios ginčo šalies prašymu arba savo iniciatyva turi teisę nuspręsti ginčą nagrinėti žodinės procedūros tvarka. Vienos ar abiejų ginčo šalių prašymas ginčą nagrinėti žodinės procedūros tvarka Lietuvos bankui nėra įpareigojantis. Lietuvos bankas turi teisę nuspręsti ginčą nagrinėti žodinės procedūros tvarka, kai būtina išklausyti žodinius ginčo šalių paaiškinimus ar kitais atvejais, kai ginčas gali būti geriau išnagrinėtas žodinės procedūros tvarka.

Vartotojas turi teisę atsisakyti savo reikalavimų ir nutraukti vartojimo ginčo neteisminio sprendimo procedūrą bet kuriuo metu iki sprendimo dėl ginčo esmės priėmimo.

Lietuvos bankas ginčą išnagrinėja ir priima sprendimą dėl ginčo esmės ne vėliau kaip per 90 dienų nuo to laiko, kai gavo visus reikalingus dokumentus. Jeigu dėl pagrįstų priežasčių per šį terminą vartojimo ginčas negali būti išnagrinėtas ir priimtas sprendimas, Lietuvos bankas gali motyvuotai šį terminą pratęsti, tačiau ne ilgiau negu 30 dienų. Ginčo šalims turi būti pranešta apie šio termino pratęsimą.

Lietuvos bankas priima sprendimą patenkinti vartotojo reikalavimus, iš dalies patenkinti vartotojo reikalavimus, arba, jei šie reikalavimai nepagrįsti ar neįrodyti – juos atmesti.

Lietuvos banko sprendimas yra tik rekomendacinio pobūdžio, neprivalomas nei vartotojui, nei finansų rinkos dalyviui ir neskundžiamas teismui.

Lietuvos bankas, priimdamas sprendimą dėl ginčo esmės, vartotojo prašymu, sprendžia dėl vartotojo patirtų išlaidų, susijusių su vartojimo ginčų neteisminio sprendimo procedūra (įskaitant būtinas ekspertizės ar kitas tyrimų, advokato ar advokato padėjėjo paslaugų  ir vertimo išlaidas), atlyginimo proporcingai patenkintų vartotojo reikalavimų daliai.

Lietuvos banko sprendimai dėl ginčo esmės yra vieši (išskyrus kai ginčas buvo nagrinėtas uždarame posėdyje arba kai Lietuvos bankas priims sprendimą, kad tam tikra ginčo medžiagos dalis yra ne vieša) ir skelbiami Lietuvos banko interneto svetainėje nepažeidžiant asmens duomenų apsaugos, valstybės, tarnybos, komercinės, banko, profesinės ir kitų įstatymų saugomų paslapčių apsaugos reikalavimų, taip pat vartotojo teisės į privataus gyvenimo neliečiamumą.

Lietuvos banko sprendimas neatima vartotojo teisės dėl to paties ginčo kreiptis į teismą teisės aktų nustatyta tvarka.

 Dažniausiai užduodami klausimai

Dėl vartotojų ir finansų įstaigų ginčų nagrinėjimo skambinkite nemokama informacine telefono linija  8 800 50 500, kiti kontaktai skelbiami interneto svetainėje.

 

Atnaujinta 2016-04-19