Vartotojo prašymo išnagrinėti ginčą forma

(Pateikti prašymą dėl ginčo nagrinėjimo)

Prieš pateikdami prašymą dėl vartojimo ginčo nagrinėjimo Lietuvos bankui, pasitikrinkite:

  • ar ginčas su finansų rinkos dalyviu kyla iš finansinės paslaugos sutarties, ar yra susijęs su ja; 
  • ar Jūs esate vartotojas. Vartotoju laikomas fizinis asmuo, kurio asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams tenkinti skirta finansinė paslauga. Profesionalieji klientai nelaikomi vartotojais;
  • ar, prieš kreipiantis į Lietuvos banką dėl vartojimo ginčo nagrinėjimo, kreipėtės su pretenzija į finansų rinkos dalyvį (vartotojas prieš pateikdamas Lietuvos bankui prašymą dėl vartojimo ginčo nagrinėjimo, privalo ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią vartotojas sužinojo ar turėjo sužinoti apie savo teisių ar teisėtų interesų pažeidimą, raštu kreiptis į finansų rinkos dalyvį, nurodydamas ginčo aplinkybes ir savo reikalavimą).

Vartotojas, gavęs jo netenkinantį finansų rinkos dalyvio atsakymą, turi teisę kreiptis į Lietuvos banką per vienerius metus nuo kreipimosi į finansų rinkos dalyvį. Vartotojas, praleidęs nurodytą kreipimosi į Lietuvos banką terminą, netenka teisės dėl to paties ginčo kreiptis į Lietuvos banką.

Vartotojo prašymas nagrinėti vartojimo ginčą Lietuvos bankui turi būti pateiktas lietuvių kalba.

 Prašymą dėl vartojimo ginčo nagrinėjimo Lietuvos bankui galite pateikti šiais būdais:

Dokumentus reikėtų pateikti arba siųsti registruotu laišku adresu:

Lietuvos bankas Priežiūros tarnyba

Žirmūnų g. 151, LT-09128 Vilnius

tel. (8 5) 268 0501, (8 5) 268 0502, faks. (8 5) 261 5665, el. p. p...@lb.lt

  •  elektroniniu būdu per elektroninį ginčų nagrinėjimo įrankį. 

 Prie kreipimosi turi būti pridėtos Jūsų rašto finansų rinkos dalyviui bei jo priedų kopijos ir finansų rinkos dalyvio atsakymo bei jo priedų (jei tokie buvo Jums pateikti) kopijos. Taip pat pridėkite kitą ginčo sprendimui reikšmingą informaciją.

Jei Jūs manote, kad finansų rinkos dalyvis turi kitus svarbius ginčui nagrinėti dokumentus, Jūs turite teisę prašyti, jog Lietuvos bankas jų pareikalautų iš finansų rinkos dalyvio, nurodydami pagrindą, kuriuo remdamasis manote, kad šį įrodymą turi finansų rinkos dalyvis, ir aplinkybes, kurias prašomas dokumentas gali pagrįsti.

Lietuvos bankas ginčą išnagrinėja ir priima sprendimą dėl ginčo esmės ne vėliau kaip per 90 dienų nuo to laiko, kai gavo visus reikalingus dokumentus. Jeigu dėl pagrįstų priežasčių per šį terminą vartojimo ginčas negali būti išnagrinėtas ir priimtas sprendimas, Lietuvos bankas gali motyvuotai šį terminą pratęsti, tačiau ne ilgiau negu 30 dienų. Ginčo šalims turi būti pranešta apie šio termino pratęsimą.