NAUJIENŲ ARCHYVAS

Archyve pateikiamos naujienos, paskelbtos Lietuvos banko interneto svetainėje nuo 1999 m. sausio mėn.

į archyvą

Gairėse – paaiškinimai akcinėms bendrovėms dėl pirmumo teisių įgijimo ir perleidimo

2017 m. vasario 22 d.

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino Pirmumo teisės įsigyti akcinės bendrovės išleidžiamų akcijų arba konvertuojamųjų obligacijų įgijimo ir perleidimo gaires.

Gairės detalizuoja 2017 m. sausio 24 d. Lietuvos banko valdybos nutarimu Nr. 03-13 patvirtintų Pirmumo teisės įsigyti akcinės bendrovės išleidžiamų akcijų arba konvertuojamųjų obligacijų perleidimo taisyklių, kuriose nustatyta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme įtvirtintos pirmumo teisės įsigyti akcinės bendrovės išleidžiamų akcijų ir (arba) konvertuojamųjų obligacijų perleidimo kitiems asmenims tvarka, nuostatas.

Pirmumo teises akcinės bendrovės akcininkai įgyja, visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą dėl bendrovės įstatinio kapitalo didinimo papildomais įnašais, kai išleidžiamos naujos akcijos, arba priėmus sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas. Gairių tikslas – paaiškinti ir pateikti rekomendacijų dėl pirmumo teisių įgijimo ir informavimo apie galimą pasinaudojimą jomis tvarkos. Gairės skirtos akcinėms bendrovėms, kurios priskiriamos Lietuvos banko prižiūrimiems finansų rinkos dalyviams.

Gairėse aptariamas tinkamo akcininkų informavimo apie įgyjamas pirmumo teises klausimas, pavyzdžiui, kokia informacija turi būti pateikiama atitinkamą klausimą svarstančiam visuotiniam akcininkų susirinkimui. Gairėse taip pat pateikiama rekomendacijų dėl pasinaudojimo pirmumo teisėmis įgyvendinimo terminų ir tvarkos.

Pasidalyk: