Finansų maklerio įmonės ir finansų patarėjo įmonės

 1. Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymas. Žin., 2002, Nr. 91-3891;
 2. Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymas. Žin., 2007, Nr. 17-627; 2011, Nr. 145-6818;
 3. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas. Žin., 2000, Nr. 64-1914; 2000, Nr. 68; 2003, Nr. 123-5574;
 4. Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas. Žin., 1997, Nr. 64-1502; 2008, Nr. 10-335;
 5. Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymas. Žin., 2002, Nr. 65-2635;
 6. Lietuvos Respublikos audito įstatymas. Žin., 1999, Nr. 59-1916; 2004, Nr. 63-2242; 2008, Nr. 82-3233;
 7. 1996 m. rugpjūčio 15 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 230 „Dėl Kredito įstaigų, valdymo įmonių ir finansų maklerio įmonių finansinės apskaitos tvarkymo ir finansinių ataskaitų rinkinių rengimo politikos pagrindinių principų patvirtinimo“. Žin., 2002, Nr. 89-3850; 2012, Nr. 150-7716;
 8. 1998 m. vasario 6 d. Vertybinių popierių komisijos nutarimas Nr. 5 „Dėl Neasocijuotų viešosios vertybinių popierių apyvartos tarpininkų etikos kodekso“. Žin., 1998, Nr. 18-447;
 9. 1999 m. gruodžio 22 d. Vertybinių popierių komisijos nutarimas Nr. 25 „Dėl Klientų vertybinių popierių ir pinigų sąskaitų tvarkymo finansų maklerio įmonės licencijos panaikinimo atveju taisyklių“. Žin., 2000, Nr. 2-59;
 10. 2004 m. gegužės 6 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 58 „Dėl Bendrųjų Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių prašymų išduoti leidimus pateikimo, nagrinėjimo ir leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2004, Nr. 80-2878;
 11. 2004 m. lapkričio 5 d. Vertybinių popierių komisijos nutarimas Nr. 18 „Dėl Investavimo rekomendacijų teikimo ir su tuo susijusių interesų konfliktų atskleidimo tvarkos“. Žin., 2004, Nr. 165-6057;
 12. 2005 m. sausio 27 d. Vertybinių popierių komisijos nutarimas Nr. 5 „Dėl Rinkos praktikos pripažinimo taisyklių“. Žin., 2005, Nr. 16-531;
 13. 2014 m. liepos 8 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-122 „Dėl Informacijos apie finansinių priemonių savininkus teikimo taisyklių patvirtinimo“. Teisės aktų registras, 2014, Nr. 2014-10000
 14. 2005 m. birželio 23 d. Vertybinių popierių komisijos nutarimas Nr. 1K-19 „Dėl Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkų klientų identifikavimo taisyklių naujos redakcijos patvirtinimo“. Žin., 2005, Nr. 80-2937; 2005, Nr. 94;
 15. 2005 m. liepos 7 d. Vertybinių popierių komisijos nutarimas Nr. 1K-20 „Dėl Nurodymų dėl tarptautinių sankcijų įgyvendinimo priežiūros Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos reguliavimo srityje patvirtinimo“. Žin., 2005, Nr. 85-3203;
 16. 2015 m. virželio 11 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-92 „Dėl Finansų maklerio įmonių valdymo ir vidaus kapitalo pakankamumo vertinimo proceso taisyklių patvirtinimo“. Teisės aktų registras, 2015, Nr. 2015-09190;
 17. 2015 m. birželio 11 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-93 „Dėl Finansų maklerio įmonių priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso taisyklių patvirtinimo“. Teisės aktų registras, 2015, Nr. 2015-09191;
 18. 2014 m. liepos 31 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-136 „Dėl Visuomenei skelbiamos informacijos reikalavimų“. Teisės aktų registras, 2014, Nr. 2014-10725;
 19. 2014 m. liepos 8 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-123 „Dėl sandorių duomenų teikimo taisyklių patvirtinimo“. Teisės aktų registras, 2014, Nr. 2014-09999;
 20. 2009 m. vasario 11 d. Vertybinių popierių komisijos nutarimas Nr. 1K-1 „Dėl Piktnaudžiavimo rinka pasireiškimo formų sąrašo ir pranešimų apie galimą piktnaudžiavimą rinka pateikimo Vertybinių popierių komisijai tvarkos nuostatų patvirtinimo“. Žin., 2009, Nr. 18-740;
 21. 2015 m. vasario 12 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“. Teisės aktų registras, 2015, Nr. 2015-02400;
 22. 2015 m. kovo 26 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-35 „Dėl Finansų maklerio įmonių ir valdymo įmonių finansinių, priežiūrai skirtų finansinių ir kapitalo pakankamumo ataskaitų teikimo tvarkos aprašo ir priežiūrai skirtų finansinių ataskaitų formų patvirtinimo“. Teisės aktų registras, 2015, Nr. 2015-04721;
 23. 2012 m. liepos 12 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-157 „Dėl Investicinių paslaugų teikimo ir klientų pavedimų priėmimo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2012, Nr. 86-4520;
 24. 2012 m. liepos 12 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-158 „Dėl Finansų maklerio įmonių veiklos organizavimo taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2012, Nr. 86-4521;
 25. 2012 m. liepos 12 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-159 „Dėl Finansų maklerio įmonių ir kredito įstaigų, teikiančių investicines paslaugas, veiklos ataskaitų rengimo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2012, Nr. 86-4522;
 26. 2012 m. liepos 12 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-160 „Dėl Finansų maklerio įmonių ir valdymo įmonių visuomenei skelbiamos informacijos taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2012, Nr. 87-4563;
 27. 2012 m. liepos 12 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-161 „Dėl Finansinių priemonių ir jų apyvartos apskaitos taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2012, Nr. 87-4564;
 28. 2015 m. gegužės 8 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-82 „Dėl Minimalių kredito įstaigų ir finansų maklerio įmonių darbuotojų atlygio politikos reikalavimų aprašo patvirtinimo“. Teisės aktų registras, 2015, Nr. 2015-06993;
 29. 2006 m. gruodžio 7 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 153 „Dėl Finansinės grupės jungtinės (konsoliduotos) priežiūros taisyklių patvirtinimo“. Teisės aktų registras, 2015, Nr. 2015-06994;
 30. 2012 m. gruodžio 13 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-263 „Dėl Finansų maklerio įmonių licencijų išdavimo taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2012, Nr. 151-7755;
 31. 2012 m. gruodžio 13 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-264 „Dėl Finansų patarėjo įmonių licencijų išdavimo ir panaikinimo bei veiklos organizavimo ir investicinių paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2012, Nr. 151-7756;
 32. 2013 m. birželio 6 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-105 „Dėl Finansų rinkos dalyvių gaunamų skundų nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2013, Nr. 62-3112;
 33. 2013 m. lapkričio 14 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-181 „Dėl Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatų patvirtinimo“. Žin., 2013, Nr. 119-6042; 2013, Nr. 120;
 34. 2013 m. gruodžio 20 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-223 „Dėl Lietuvos banko pasirenkamų taikyti nacionalinių išimčių, numatytų 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 575/2013“. Žin., 2013, Nr. 141-7136;
 35. 2014 m. kovo 28 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-43 „Dėl Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių inspektavimo nuostatų“. Teisės aktų registras, 2014, Nr. 2014-03780;
 36. 2014 m. kovo 28 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-44 „Dėl Lietuvos banko atliekamų tyrimų nuostatų“. Teisės aktų registras, 2014, Nr. 2014-03779.
 37. Kapitalo reikalavimų direktyva ir Reglamentas (CRDIV / CRR)
Atnaujinta 2015-07-10