Europos Centrinio Banko periodiniai leidiniai lietuvių kalba

Skyriuje pateikiamos Europos Centrinio Banko leidinių lietuvių kalba elektroninės versijos. Su kitais Europos Centrinio Banko leidiniais galite susipažinti ECB interneto svetainėje.

Europos Centrinio Banko metų ataskaita


Ataskaitoje pristatoma Europos centrinių bankų sistemos veikla ir Eurosistemos pinigų politikos įgyvendinimas, ECB metinės finansinės ataskaitos, priimti teisiniai dokumentai.

 • Naujausias numeris (PDF, 4702Kb)
 • Europos Centrinio Banko priežiūros veiklos metų ataskaita


  Tai kasmet skelbiama ataskaita, kurioje apžvelgiama praėjusių metų ECB ir nacionalinių kompetentingų institucijų veikla, atlikta vykdant ECB priskirtas priežiūros užduotis.

 • Naujausias numeris (PDF, 1880Kb)
 • Europos Centrinio Banko pranešimas apie konvergenciją


  Rengdamas šį pranešimą apie konvergenciją, ECB vykdo Sutarties 140 straipsnio reikalavimą ne rečiau kaip kartą per dvejus metus arba valstybės narės, kuriai taikoma išimtis, prašymu pranešti Europos Sąjungos Tarybai „apie pažangą, padarytą valstybėms narėms, kurioms taikoma išimtis, vykdant savo įsipareigojimus Ekonominei ir pinigų sąjungai sukurti“.

 • Naujausias numeris (PDF, 599Kb)
 • Europos Centrinio Banko ekonomikos biuletenis


  Ekonomikos biuletenis paskelbiamas per dvi savaites po ECB Valdančiosios tarybos pinigų politikos posėdžio. Leidiniuose, paskelbtuose po susitikimų dėl pinigų politikos kovo, birželio, rugsėjo ir gruodžio mėn., pateikiama išsami ekonominės ir pinigų raidos analizė, įskaitant Eurosistemos (ECB ekspertų) diskusijas dėl makroekonominių prognozių euro zonoje. Kiti leidiniai yra trumpesni, juose pateikiamas tarpinis pagrindinių mėnesinių rodiklių pokyčių atnaujinimas.

 • Naujausias numeris (PDF, 1548Kb)
 • Europos Centrinio Banko mėnesinis biuletenis


 • Naujausias numeris (PDF, 666Kb)
 • Pinigų politikos įgyvendinimas euro zonoje


  Leidinyje aprašomos Eurosistemos pinigų politikos priemonės ir procedūros, pateikiama pinigų politikos sistemos apžvalga.

 • Naujausias numeris (PDF, 2548Kb)
 • Europos sisteminės rizikos valdybos ataskaita


  Europos sisteminės rizikos valdyba (ESRV) įkurta 2010 metais kaip nepriklausoma Europos Sąjungos įstaiga, kurios tikslas – kuo anksčiau nustatyti sisteminę grėsmę, nes tai leidžia imtis aktyvesnių priemonių ir apriboti nevaldomų įvykių įtaką. Ataskaitose išsamiai apibūdinama, kaip ESRV vertina sisteminę riziką, apžvelgiamas ESRV politikos atsakas į nustatytą riziką ir veiksmai, kurių ji ėmėsi, siekdama užtikrinti, kad šios politinės priemonės būtų įgyvendintos.

 • Naujausias numeris (PDF, 1223Kb)