Paskolų rizikos duomenų bazės informacija

1. Apie Paskolų rizikos duomenų bazę

Lietuvos banko administruojamos Paskolų rizikos duomenų bazės (toliau – PRDB) duomenys tvarkomi pagal Paskolų rizikos duomenų bazės tvarkymo taisykles (toliau – PRDB tvarkymo taisyklės), patvirtintas Lietuvos banko valdybos 1995 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 125 „Dėl Paskolų rizikos duomenų bazės tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. 2-63; 2010, Nr. 158-8087; 2012, Nr. 13-605; 2013, Nr.8-344). Duomenis apie kiekvieną paskolos gavėjui suteiktą 289,62 eurų arba didesnę paskolą į PRDB teikia Lietuvos bankas, Lietuvos Respublikoje įregistruoti bankai, užsienio bankų filialai, kredito unijos, Centrinė kredito unija.

2. Susipažinimas su savo duomenimis

Su savo duomenimis, esančiais PRDB, gali susipažinti fiziniai ir juridiniai asmenys. 

Fizinis asmuo turi teisę susipažinti su savo duomenimis, tvarkomais PRDB, pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (Žin., 2008, Nr. 22-804; 2011, Nr. 65-3046) 23 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir 25 straipsnį, PRDB tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka.
Susipažinti su savo duomenimis asmuo gali šiais būdais:
• pats prisijungti prie PRDB naudodamasis elektroniniu tapatybės nustatymu;
• užpildyti nustatytos formos prašymą ir raštu pateikti vienu iš būdų:
1) asmeniškai arba per įgaliotą asmenį pristatyti į Lietuvos banką (Totorių g. 4, Vilnius);
2) atsiųsti el. paštu pr...@lb.lt;
3) atsiųsti faksu (8 5) 268 0144;
4) atsiųsti paštu Lietuvos banko Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos Statistikos departamentui;
5) elektroniniu būdu (prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu).

Prie prašymo, siunčiamo paštu arba pateikiamo per įgaliotą asmenį, turi būti pridėta asmens, turinčio teisę atlikti notarinius veiksmus, patvirtinta paklausėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

Prašymą ir papildomus dokumentus (asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, kito asmens įgaliojimo kopiją) galima pateikti elektroninių ryšių priemonėmis (faksu arba el. paštu, nepasirašytu elektroniniu parašu), tačiau šiuo atveju atsakymas (pažyma) atiduodamas tik tiesiogiai atvykus į Lietuvos banką ir pateikus prašymo ir papildomų dokumentų originalus arba asmens, turinčio teisę atlikti notarinius veiksmus, patvirtintas šių dokumentų kopijas.

Juridinis asmuo turi teisę susipažinti su savo duomenimis, tvarkomais PRDB, PRDB tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka.
Norėdamas susipažinti su savo asmens duomenimis, asmuo turi užpildyti nustatytos formos prašymą ir raštu pateikti Lietuvos bankui vienu iš būdų:
1) pristatyti į Lietuvos banką (Totorių g. 4, Vilnius);
2) atsiųsti el. paštu pr...@lb.lt;
3) atsiųsti faksu (8 5) 268 0144;
4) atsiųsti paštu Lietuvos banko Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos Statistikos departamentui;
5) elektroniniu būdu (prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu)

Dėl duomenų gavimo taip pat gali kreiptis juridinio asmens atstovas arba jo įgaliotas asmuo.

Juridinio asmens atstovas turi pateikti paklausėjo tapatybę patvirtinantį dokumentą (juridinio asmens registracijos pažymėjimą), savo asmens tapatybę ir atstovavimą (vadovo paskyrimo, išrinkimo ar kt.) patvirtinančius dokumentus arba asmens, turinčio teisę atlikti notarinius veiksmus, patvirtintas šių dokumentų kopijas.

Juridinio asmens įgaliotas asmuo kartu su prašymu pateikia asmens, turinčio teisę atlikti notarinius veiksmus, patvirtintas dokumentų kopijas ir savo tapatybę bei įgaliojimą patvirtinančius dokumentus. Įgaliojimas turi būti patvirtintas paklausėjo atstovo parašu ir juridinio asmens antspaudu.

Paklausėjas prašymą ir papildomus dokumentus (juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopiją, atstovo asmens tapatybę, įgaliojimą patvirtinančio dokumento kopijas ar kt.) gali pateikti elektroninių ryšių priemonėmis (faksu arba el. paštu, nepasirašytu elektroniniu parašu), tačiau atsakymas atiduodamas tik tiesiogiai atvykus į Lietuvos banką ir pateikus prašymo ir papildomų dokumentų originalus arba asmens, turinčio teisę atlikti notarinius veiksmus, patvirtintas šių dokumentų kopijas.

Parengtos pažymos atsiėmimas

1) Pažymą galima atsiimti asmeniškai atvykus į Lietuvos banką (Totorių g. 4, Vilnius). Ji atiduodama tik prašyme nurodytam asmeniui, pateikusiam asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, arba jo įgaliotam atstovui (papildomai reikia turėti raštišką įgaliojimą). Jeigu prašymas buvo atsiųstas el. paštu arba faksu, atsiimant pažymą reikia pateikti ir pasirašytą prašymo originalą.

Juridiniam asmeniui parengtą pažymą gali atsiimti atstovas arba atstovo įgaliotas asmuo, asmeniškai atvykęs į Lietuvos banką (Totorių g. 4, Vilnius) ir pateikęs paklausėjo tapatybę, asmens tapatybę, atstovavimą arba įgaliojimą patvirtinančius dokumentus arba asmens, turinčio teisę atlikti notarinius veiksmus, patvirtintas šių dokumentų kopijas.

2) Pažymą galima gauti registruotu laišku, jeigu asmens prašyme tai nurodyta ir kartu su prašymu buvo pateikta notaro patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento ir kitų reikalingų pateikti dokumentų kopijos (originalai).

Kontaktai:

Lietuvos banko Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos
Statistikos departamentas
Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius
Faksas (8 5) 268 0144, el. p. pr...@lb.lt
Vyresnioji statistikė Loreta Jasaitienė, tel. (8 5) 268 0424
Vyresnysis statistikas Žilvinas Kalinauskas, tel. (8 5) 268 0127

Atnaujinta 2016-08-25