Emitentai, reguliuojamos rinkos operatorius, Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas

 1. Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymas. Žin., 2007, Nr. 17-626; 2011, Nr. 145-6819;
 2. Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymas. Žin., 2007, Nr. 17-627; 2011, Nr. 145-6818;
 3. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas. Žin., 2000, Nr. 64-1914; 2000, Nr. 68; 2003, Nr. 123-5574;
 4. Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas. Žin., 1997, Nr. 64-1502; 2008, Nr. 10-335;
 5. Lietuvos Respublikos audito įstatymas. Žin., 1999, Nr. 59-1916; 2004, Nr. 63-2242; 2008, Nr. 82-3233;
 6. 2005 m. sausio 27 d. Vertybinių popierių komisijos nutarimas Nr. 5 „Dėl Rinkos praktikos pripažinimo taisyklių“. Žin., 2005, Nr. 16-531;
 7. 2005 m. liepos 7 d. Vertybinių popierių komisijos nutarimas Nr. 1K-20 „Dėl Nurodymų dėl tarptautinių sankcijų įgyvendinimo priežiūros Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos reguliavimo srityje patvirtinimo“. Žin., 2005, Nr. 85-3203;
 8. 2006 m. gegužės 4 d. Vertybinių popierių komisijos nutarimas Nr. 1K-6 „Dėl Pranešimų apie už reguliuojamos rinkos ir daugiašalės prekybos sistemos ribų sudarytus sandorius dėl perleidžiamųjų vertybinių popierių pateikimo taisyklių“. Žin., 2006, Nr. 55-1996; 2006, Nr. 70;
 9. 2007 m. rugsėjo 6 d. Vertybinių popierių komisijos nutarimas Nr. 1K-28 „Dėl Lietuvos Respublikos reguliuojamų rinkų sąrašo“. Žin., 2007, Nr. 96-3915;
 10. 2008 m. rugpjūčio 21 d. Vertybinių popierių komisijos nutarimas Nr. 1K-18 „Dėl reikalavimų audito komitetams“. Žin., 2008, Nr. 98-3827;
 11. 2009 m. vasario 11 d. Vertybinių popierių komisijos nutarimas Nr. 1K-1 „Dėl Piktnaudžiavimo rinka pasireiškimo formų sąrašo ir pranešimų apie galimą piktnaudžiavimą rinka pateikimo Vertybinių popierių komisijai tvarkos nuostatų patvirtinimo“. Žin., 2009, Nr. 18-740;
 12. 2010 m. lapkričio 11 d. Vertybinių popierių komisijos nutarimas Nr. 1K-16 „Dėl AB "Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas" informacijos teikimo Vertybinių popierių komisijai nuostatų patvirtinimo“. Žin., 2010, Nr. 135-6922;
 13. 2011 m. rugsėjo 1 d. Vertybinių popierių komisijos nutarimas Nr. 1K-14 „Dėl Lietuvos centrinio vertybinių popierių depozitoriumo akcijų paketo įsigijimo ir reikalavimų vadovams taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2011, Nr. 111-5263;
 14. 2012 m. liepos 12 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-161 „Dėl Finansinių priemonių ir jų apyvartos apskaitos taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2012, Nr. 87-4564;
 15. 2013 m. vasario 28 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-44 „Dėl Vertybinių popierių prospekto rengimo, tvirtinimo ir viešo informacijos atskleidimo taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2013, Nr. 25-1251;
 16. 2013 m. vasario 28 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-45 „Dėl Informacinio dokumento, privalomo rengti viešai platinant vidutinio dydžio emisijas, rengimo reikalavimų ir išimčių, kai jo rengti nereikia, patvirtinimo“. Žin., 2013, Nr. 25-1252;
 17. 2013 m. vasario 28 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-46 „Dėl Viešai neatskleistos informacijos konfidencialumo užtikrinimo ir atskleidimo taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2013, Nr. 25-1253;
 18. 2013 m. vasario 28 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-47 „Dėl Oficialaus siūlymo cirkuliaro rengimo, tvirtinimo ir oficialaus siūlymo įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2013, Nr. 25-1254;
 19. 2013 m. vasario 28 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-48 „Dėl Periodinės ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2013, Nr. 25-1255;
 20. 2013 m. vasario 28 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-49 „Dėl Pranešimo apie akcijų paketo įgijimą ar netekimą pateikimo taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2013, Nr. 26-1269;
 21. 2013 m. vasario 28 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-50 „Dėl Reglamentuojamos informacijos viešo skelbimo taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2013, Nr. 26-1270;
 22. 2013 m. vasario 28 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-51 „Dėl Emitentų vadovų pranešimų apie sandorius dėl emitento vertybinių popierių taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2013, Nr. 26-1271;
 23. 2013 m. rugsėjo 16 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-150 „Dėl Pirmumo teisės įsigyti akcinės bendrovės išleidžiamų akcijų arba konvertuojamųjų obligacijų įgijimo ir perleidimo taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2013, Nr. 99-4935;
 24. 2013 m. lapkričio 14 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-181 „Dėl Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatų patvirtinimo“. Žin., 2013, Nr. 119-6042; 2013, Nr. 120;2014 m. kovo 28 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-43 „Dėl Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių inspektavimo nuostatų“. Teisės aktų registras, 2014, Nr. 2014-03780;
 25. 2014 m. kovo 28 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-44 „Dėl Lietuvos banko atliekamų tyrimų nuostatų“. Teisės aktų registras, 2014, Nr. 2014-03779;
 26. 2014 m. gegužės 8 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-69 „Dėl Reguliuojamos rinkos operatoriaus ir Lietuvos centrinio vertybinių popierių depozitoriumo kapitalo reikalavimų taisyklių patvirtinimo“. Teisės aktų registras, 2014, Nr. 2014-05288;
 27. 2014 m. gegužės 8 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-70 „Dėl Reguliuojamos rinkos ir daugiašalės prekybos sistemos operatorių informacijos teikimo Lietuvos bankui nuostatų patvirtinimo“. Teisės aktų registras, 2014, Nr. 2014-05287;
 28. 2014 m. gegužės 8 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-71 „Dėl Lietuvos centrinio vertybinių popierių depozitoriumo informacijos teikimo Lietuvos bankui nuostatų patvirtinimo“. Teisės aktų registras, 2014, Nr. 2014-05286;
Atnaujinta 2014-06-10