Ekonominis švietimas

Ekonominis ir finansinis švietimas yra reikšminga Lietuvos banko veiklos sritis, svarbi skatinant pasitikėjimą Lietuvos Respublikos pinigų sistema, valstybės centriniu banku, siekiant užtikrinti visos finansų sistemos stabilumą ir formuojant teigiamus šalies ūkio lūkesčius.

Vaizdo reportažas: skaidrumas, ekonominis švietimas

Ekonominis švietimas sudaro sąlygas gerinti bendrą visuomenės supratimą apie vykstančius ekonominius procesus, padeda ugdyti žmonių įgūdžius, susijusius su tinkamu rizikos įvertinimu, finansinių paslaugų ir produktų pasirinkimu. Finansų ir ekonomikos žinios yra pagrįstų asmeninių finansinių sprendimų pamatas, todėl yra svarbios kiekvienam žmogui, nepriklausomai nuo amžiaus, gyvenamosios vietos ar vykdomos veiklos. Kartu ekonominis švietimas netiesiogiai prisideda ir prie finansinio stabilumo. Finansinių klausimų išmanymas lemia didesnį žmonių pasitikėjimą finansų sistema, pagrįstų lūkesčių formavimą ir gebėjimą adekvačiai reaguoti į kintančią ekonominę situaciją. Išprusę žmonės yra labiau linkę reaguoti į priežiūros institucijų įspėjimus apie riziką, geba įžiūrėti ekonomikos siunčiamus signalus ir priimti atitinkamus sprendimus. Turėdami pamatinių žinių tokie žmonės yra reiklesni paslaugų tiekėjams, todėl skatina didesnę jų konkurenciją, naujovių diegimą ir kokybės kontrolę.

Lietuvos bankas įvairiais būdais ir priemonėmis skatina gyventojų ekonominį švietimą ir kelia jų ekonominį raštingumą. Lietuvos bankas yra išleidęs nemažai knygų, prisidėjo rengiant mokykloms skirtus vadovėlius, nuolat rengia ir platina šviečiamojo pobūdžio informacinius leidinius įvairioms tikslinėms grupėms. Banko tarnautojai dalyvauja viešose diskusijose, skelbia straipsnius spaudoje ir internete, skaito paskaitas universitetų studentams, organizuoja seminarus žurnalistams, verslininkams, kitoms tikslinėms grupėms apie mūsų valstybės makroekonominę padėtį, finansus ir bankininkystę. Lietuvos bankas leidžia mokslinį leidinį „Pinigų studijos“, interneto svetainėje nuolat skelbia aktualius duomenis ir juos paaiškinančius komentarus.

2013 m. vasario 21 d. Lietuvos banko valdyba patvirtino Lietuvos banko finansinio švietimo koncepciją, kurios tikslas – gerinti šalies gyventojų finansinį raštingumą, skatinti domėtis asmeninių finansų valdymu ir priimti racionalius finansinius sprendimus. Ši koncepcija nėra orientuota į profesionalius rinkų dalyvius.

Būtinybę tobulinti finansinį švietimą lemia naujų finansinių priemonių sudėtingumas, demografiniai pokyčiai ir nauja Europos finansų rinkos reguliavimo sistema.

Koncepciją numatoma įgyvendinti bendradarbiaujant kartu su suinteresuotais subjektais – valstybės institucijomis, finansų sektoriumi, profesinėmis sąjungomis, vartotojų asociacijomis ir pavieniais asmenimis, atsižvelgiant į skirtingų socialinių visuomenės grupių poreikius, kylančius naujus iššūkius, susijusius su ekonominės raidos procesais, globalizacija ir t. t.