Ekonomikos ir finansų sistemos analizė

n362/tyrimai.jpgLietuvos bankas atlieka  nuolatinę Lietuvos ekonomikos  ir finansų sistemos stebėseną bei analizę. Ekonomikos tiriamoji veikla – neatsiejama šio proceso dalis, leidžianti Lietuvos bankui nustatyti pinigų politikos įtaką ekonomikai, numatyti pakitusių ekonominių sąlygų poveikį šalies ūkio raidai.

Lietuvos bankas numato galimas ekonomikos raidos perspektyvas ir apie tai informuoja visuomenę. Tokios prognozės paprastai sudaromos dvejiems metams ir apima pagrindinius makroekonominius rodiklius: bendrąjį vidaus produktą, infliaciją, einamosios sąskaitos deficitą, nedarbo lygį ir pan. Numatant ekonomikos raidos perspektyvas, skelbiamas labiausiai tikėtinas ekonomikos raidos scenarijus, pagrįstas tam tikromis prielaidomis.

Lietuvos bankas taip pat atlieka finansų sistemos testavimą nepalankiausiomis sąlygomis. Jo tikslas – nustatyti galimas didžiausias grėsmes šalies finansų sistemai ir įvertinti šios sistemos gebėjimą atlaikyti nepalankių vidaus ir išorės sukrėtimų poveikį. Kartą per metus rengiama ir skelbiama Finansinio stabilumo apžvalga. Joje analitiškai įvertinama šalies finansų sistema, ypač daug dėmesio skiriama šalies bankų sistemos ir jos skolininkų – namų ūkių ir nefinansinių įmonių – padėčiai įvertinti.

Pagrindinis vaidmuo plėtojant tiriamąją veiklą Lietuvos banke tenka Ekonomikos departamentui. Tiriamoji veikla vykdoma bendradarbiaujant su Lietuvos ir užsienio šalių giminingomis institucijomis, akademinėmis įstaigomis, tyrimų institutais ir centrais. Taip pat įgyvendinama kviestinių tyrėjų programa, leidžianti plėtoti tyrimus aktualiais Lietuvos ekonomikos klausimais, stiprinti Lietuvos banko ir kitų institucijų bendradarbiavimą atliekant tyrimus. Programoje kviečiami dalyvauti patyrę užsienio šalių ir Lietuvos specialistai. Bendradarbiaudamas su kitomis tyrimus atliekančiomis Lietuvos ir užsienio šalių įstaigomis, Lietuvos bankas rengia mokslinius seminarus ir konferencijas.

leidiniai.jpgLietuvos bankas leidžia mokslinį leidinį „Pinigų studijos“, kuriame spausdinami lietuvių ir užsienio šalių autorių moksliniai ir apžvalginiai straipsniai apie ekonomikos, finansų, pinigų ir bankininkystės raidą, makroekonominių procesų modeliavimą ir prognozavimą, taip pat aktualijos, moksliniai komentarai ir mokslo veikalų recenzijos. Daugiausia dėmesio skiriama publikacijų aktualumui ir moksliniam vertingumui, leidinio tematikos įvairinimui. Mokslo ir studijų departamento prie Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos direktoriaus 2000 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 390 leidinys „Pinigų studijos“ įrašytas į „Daktaro disertacijai ir habilitacijai pripažįstamų Lietuvos mokslo leidinių sąrašą“.

Lietuvos banko interneto svetainėje taip pat skelbiami darbo straipsniai – pirminiai mokslinių straipsnių variantai, kuriuos, gavus skaitytojų pastabų ir vertinimų, atsiradus naujų duomenų ar pasiūlymų, galima pildyti ir tikslinti.

Atnaujinta 2012-07-05