Draudimo įmonės

 1. Lietuvos Respublikos draudimo įstatymas. Žin., 2003, Nr. 94-4246; 2011, Nr. 145-6816; 2012, Nr. 127-6385;
 2. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas. Žin., 2000, Nr. 64-1914; 2000, Nr. 68; 2003, Nr. 123-5574;
 3. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas. Žin., 2001, Nr. 99-3515;
 4. Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas. Žin., 2001, Nr. 99-3516;
 5. Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas. Žin., 1997, Nr. 64-1502; 2008, Nr. 10-335;
 6. Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymas. Žin., 2001, Nr. 56-1977; 2007, Nr. 61-2340;
 7. Lietuvos Respublikos audito įstatymas. Žin., 1999, Nr. 59-1916; 2004, Nr. 63-2242; 2008, Nr. 82-3233;
 8. 1998 m. lapkričio 3 d. Valstybinės draudimo priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos valdybos nutarimas Nr. 337 „Dėl likviduojamos draudimo įmonės ataskaitos patvirtinimo". Žin., 1998, Nr. 98-2732;
 9. 2004 m. vasario 17 d. Draudimo priežiūros komisijos nutarimas Nr. N-13 „Dėl licencijų ir leidimų formų patvirtinimo“. Žin., 2004, Nr. 29-955;
 10. 2004 m. vasario 24 d. Draudimo priežiūros komisijos nutarimas Nr. N-17 „Dėl Leidimo steigti draudimo įmonės filialą Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse išdavimo ir atšaukimo tvarkos patvirtinimo“. Žin., 2004, Nr. 32-1048;
 11. 2004 m. kovo 13 d. Draudimo priežiūros komisijos nutarimas Nr. N-30 „Dėl informacijos, kurią privalo teikti draudimo tarpininkai klientams“. Žin., 2004, Nr. 42-1406; 2011, Nr. 25-1250;
 12. 2004 m. kovo 16 d. Draudimo priežiūros komisijos nutarimas Nr. N-31 „Dėl Priklausomų draudimo tarpininkų sąrašo tvarkymo tvarkos patvirtinimo“. Žin., 2004, Nr. 42-1407;
 13. 2004 m. kovo 23 d. Draudimo priežiūros komisijos nutarimas Nr. N-33 „Dėl Gyvybės draudimo šakos ir ne gyvybės draudimo šakos draudimo grupių aprašymo patvirtinimo“. Žin., 2004, Nr. 47-1567;
 14. 2004 m. balandžio 6 d. Draudimo priežiūros komisijos nutarimas Nr. N-36 „Dėl Teisinių išlaidų draudimo grupės draudimo veiklos tvarkos patvirtinimo“. Žin., 2004, Nr. 54-1884;
 15. 2004 m. balandžio 20 d. Draudimo priežiūros komisijos nutarimas Nr. N-45 „Dėl Duomenų, kurie susiję su Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos vykdoma Lietuvos Respublikos draudimo įstatyme nustatytų subjektų priežiūra, sąrašo patvirtinimo”. Žin., 2004, Nr. 60-2179;
 16. 2004 m. balandžio 23 d. Draudimo priežiūros komisijos nutarimas Nr. N-47 „Dėl Standartinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties sąlygų patvirtinimo“. Žin., 2004, Nr. 63-2286;
 17. 2004 m. balandžio 27 d. Draudimo priežiūros komisijos nutarimas Nr. N-50 „Dėl Pagalbos draudimo grupės draudimo veiklos tvarkos patvirtinimo“. Žin., 2004, Nr. 65-2347;
 18. 2004 m. gegužės 6 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 58 „Dėl Bendrųjų Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių prašymų išduoti leidimus pateikimo, nagrinėjimo ir leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2004, Nr. 80-2878;
 19. 2004 m. gegužės 18 d. Draudimo priežiūros komisijos nutarimas Nr. N-59 „Dėl Leidimų perleisti teises ir pareigas pagal draudimo sutartis išdavimo tvarkos patvirtinimo“. Žin., 2004, Nr. 85-3111;
 20. 2004 m. gegužės 25 d. Draudimo priežiūros komisijos nutarimas Nr. N-66 „Dėl Užsienio valstybės draudimo įmonės filialo, įsteigto Lietuvos Respublikoje, indėlio naudojimo prievolėms, atsirandančioms iš draudimo sutarčių, vykdyti tvarkos patvirtinimo“. Žin., 2004, Nr. 87-3206;
 21. 2004 m. birželio 1 d. Draudimo priežiūros komisijos nutarimas Nr. N-77 „Dėl informacijos pateikimo draudėjui”. Žin., 2004, Nr. 90-3345;
 22. 2004 m. liepos 7 d. Draudimo priežiūros komisijos nutarimas Nr. N-97 „Dėl Šveicarijos Konfederacijos draudimo įmonės, vykdančios ne gyvybės draudimo veiklą, filialo steigimo ir veiklos Lietuvos Respublikoje taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2004, Nr. 109-4120;
 23. 2004 m. rugsėjo 28 d. Draudimo priežiūros komisijos nutarimas Nr. N-113 „Dėl Draudimo tarpininkų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2004, Nr. 146-5323;
 24. 2005 m. sausio 11 d. Draudimo priežiūros komisijos nutarimas Nr. N-13 „Dėl Draudimo įmonių ir draudimo brokerių įmonių patikslintų finansinių ir statistinių apyskaitų teikimo Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijai tvarkos patvirtinimo“. Žin., 2005, Nr. 7-238;
 25. 2005 m. vasario 15 d. Draudimo priežiūros komisijos nutarimas Nr. N-30 „Dėl Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos viešai skelbtinų statistinių draudimo ir draudimo tarpininkavimo rinkos duomenų sąrašo patvirtinimo“. Žin., 2005, Nr. 29-932;
 26. 2005 m. rugsėjo 20 d. Draudimo priežiūros komisijos nutarimas Nr. N-117 „Dėl Teisės vykdyti draudimo veiklą Lietuvos Respublikoje suteikimo, kai dėl užsienio valstybėje galiojančio privalomojo draudimo nepripažįstama draudimo įmonės, užsienio valstybės draudimo įmonės filialo, įsteigto Lietuvos Respublikoje, ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės draudimo įmonės filialo, įsteigto Lietuvos Respublikoje, draudimo apsauga, tvarkos patvirtinimo“. Žin., 2005, Nr. 114-4194;
 27. 2005 m. lapkričio 2 d. Draudimo priežiūros komisijos nutarimas Nr. N-133 „Dėl Nurodymų dėl tinkamo tarptautinių sankcijų įgyvendinimo priežiūros Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos reguliavimo srityje patvirtinimo“. Žin., 2005, Nr. 131-4762;
 28. 2006 m. balandžio 25 d. Draudimo priežiūros komisijos nutarimas Nr. N-52 „Dėl Draudimo liudijimų (polisų) registracijos ir apskaitos tvarkos patvirtinimo“. Žin., 2006, Nr. 48-1769;
 29. 2006 m. liepos 11 d. Draudimo priežiūros komisijos nutarimas Nr. N-74 „Dėl Draudėjų informavimo apie gyvybės draudimą, susijusį su investiciniais fondais (kai investavimo rizika tenka draudėjui), tvarkos aprašo patvirtinimo“. Žin., 2006, Nr. 78-3104;
 30. 2006 m. gruodžio 12 d. Draudimo priežiūros komisijos nutarimas Nr. N-108 „Dėl Privalomojo draudimo veiklos statistinės apyskaitos ir Privalomojo draudimo veiklos statistinės apyskaitos pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Žin., 2006, Nr. 137-5264;
 31. 2007 m. liepos 10 d. Draudimo priežiūros komisijos nutarimas Nr. N-59 „Dėl pensijų anuitetų veiklos ir informacijos pensijų anuiteto sutarčių draudimo taisyklėse“. Žin., 2007, Nr. 78-3185; 2011, Nr. 116-5505;
 32. 2007 m. lapkričio 13 d. Draudimo priežiūros komisijos nutarimas Nr. N-92 „Dėl Privalomų nurodymų draudimo įmonės vidaus auditui patvirtinimo“. Žin., 2007, Nr. 118-4862;
 33. 2008 m. sausio 29 d. Draudimo priežiūros komisijos nutarimas Nr. N-8 „Dėl Asmenų, tiesiogiai ar netiesiogiai valdančių draudimo įmonės ar perdraudimo įmonės akcijas, turimų balsų skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Žin., 2008, Nr. 15-546;
 34. 2008 m. sausio 29 d. Draudimo priežiūros komisijos nutarimas Nr. N-11 „Dėl Leidimų perleisti teises ir pareigas pagal perdraudimo sutartis išdavimo tvarkos patvirtinimo“. Žin., 2008, Nr. 15-549;
 35. 2008 m. sausio 29 d. Draudimo priežiūros komisijos nutarimas Nr. N-16 „Dėl Leidimų reorganizuoti, pertvarkyti, likviduoti draudimo ar perdraudimo įmonę, nutraukti užsienio valstybės draudimo įmonės filialo ar užsienio valstybės perdraudimo įmonės filialo veiklą ar užsienio valstybės draudimo įmonės ar užsienio valstybės perdraudimo įmonės reorganizavimu daryti įtaką filialo Lietuvos Respublikoje draudėjų ir kitų asmenų teisėms ir pareigoms išdavimo tvarkos patvirtinimo“. Žin., 2008, Nr. 16-579;
 36. 2008 m. balandžio 29 d. Draudimo priežiūros komisijos nutarimas Nr. N-39 „Dėl perdraudimo tarpininkų įrašymo į perdraudimo tarpininkų sąrašą tvarkos aprašo patvirtinimą“. Žin., 2008, Nr. 53-1998;
 37. 2011 m. liepos 12 d. Draudimo priežiūros komisijos nutarimas Nr. N-260 „Dėl Privalomų nurodymų dėl informacijos, skelbtinos draudimo įmonės ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės draudimo įmonės filialo interneto tinklalapyje, turinio patvirtinimo“. Žin., 2011, Nr. 89-4305;
 38. 2012 m. sausio 26 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-23 „Dėl Vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų neteisminio sprendimo procedūros Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2012, Nr. 16-745;
 39. 2012 m. gegužės 22 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-122 „Dėl Audito įmonių profesinės civilinės atsakomybės draudimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Žin., 2012, Nr. 60-3049;
 40. 2012 m. birželio 14 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-133 „Dėl Turto arba verslo vertinimo įmonės ir nepriklausomo turto arba verslo vertintojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2012, Nr. 69-3587;
 41. 2012 m. spalio 23 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-225 „Dėl Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2012, Nr. 128-6459; 2012, Nr. 138;
 42. 2012 m. spalio 23 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-226 „Dėl Statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2012, Nr. 128-6460; 2012, Nr. 138;
 43. 2012 m. spalio 23 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-227 „Dėl Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2012, Nr. 128-6461; 2012, Nr. 138;
 44. 2012 m. lapkričio 15 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-234 „Dėl Informacijos apie finansinius produktus teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo patvirtinimo”. Žin., 2012, Nr. 135-6949;
 45. 2012 m. gruodžio 13 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-259 „Dėl Draudimo veiklos ir perdraudimo veiklos licencijavimo taisyklių, Leidimų užsienio valstybės draudimo įmonės filialo ir užsienio valstybės perdraudimo įmonės filialo veiklai išdavimo taisyklių ir Įsipareigojimo teikti informaciją formos patvirtinimo“. Žin., 2012, Nr. 151-7751;
 46. 2013 m. birželio 6 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-105 „Dėl Finansų rinkos dalyvių gaunamų skundų nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2013, Nr. 62-3112;
 47. 2013 m. rugpjūčio 29 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-145 „Dėl Draudimo įmonės arba draudimo brokerių įmonės įstatų, keičiamų dėl įstatinio kapitalo padidinimo arba sumažinimo, suderinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Žin., 2013, Nr. 92-4640;
 48. 2013 m. rugsėjo 24 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-160 „Dėl draudimo tarpininko profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumų ir draudimo brokerių įmonės nuosavo kapitalo dydžio indeksavimo”. Žin., 2013, Nr. 103-5096;
 49. 2013 m. lapkričio 14 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-181 „Dėl Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatų patvirtinimo“. Žin., 2013, Nr. 119-6042; 2013, Nr. 120;
 50. 2014 m. vasario 6 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-22 „Dėl transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo veiklos statistinių apyskaitų formų ir statistinių apyskaitų pildymo ir pateikimo tvarkos aprašo papildymo“. Teisės aktų registras, 2014, Nr. 2014-01447;
 51. 2014 m. kovo 28 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-43 „Dėl Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių inspektavimo nuostatų“. Teisės aktų registras, 2014, Nr. 2014-03780;
 52. 2014 m. kovo 28 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-44 „Dėl Lietuvos banko atliekamų tyrimų nuostatų“. Teisės aktų registras, 2014, Nr. 2014-03779;
 53. 2014 m. balandžio 24 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-63 „Dėl Lietuvos banko pritarimo asmenų kandidatūroms tvarkos aprašo patvirtinimo“. Teisės aktų registras, 2014, Nr. 2014-04766;
 54. 2014 m. balandžio 24 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-64 „Dėl Draudimo įmonės arba perdraudimo įmonės akcijų įsigyjančio asmens ir siūlomo įsigijimo vertinimui atlikti teikiamų dokumentų sąrašo ir informacijos apie asmenų, tiesiogiai arba netiesiogiai valdančių draudimo įmonės arba perdraudimo įmonės akcijas, pasikeitimą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Teisės aktų registras, 2014, Nr. 2014-04765;
 55. 2014 m. gegužės 29 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-95 „Dėl Draudimo įmonių skaidraus, patikimo ir apdairaus valdymo nuostatų patvirtinimo“. Teisės aktų registras, 2014, Nr. 2014-06017;
 56. 2014 m. gruodžio 30 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-354 „Dėl Tarptautinės draudimo priežiūros institucijų asociacijos patvirtintų pagrindinių draudimo principų įgyvendinimo“. Teisės aktų registras, 2014, Nr. 2014-21318;
 57. 2015 m. vasario 12 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo”. Teisės aktų registras, 2015, Nr. 2015-02400;
 58. 2015 m. balandžio 23 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-61 „Dėl Draudimo ir (ar) perdraudimo techninių atidėjinių skaičiavimo siekiant nustatyti mokumą nuostatų patvirtinimo“. Teisės aktų registras, 2015, Nr. 2015-06405;
 59. 2015 m. balandžio 23 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-62 „Dėl Draudimo ir perdraudimo įmonių kapitalo reikalavimų skaičiavimo nuostatų patvirtinimo“. Teisės aktų registras, 2015, Nr. 2015-06406;
 60. 2015 m. balandžio 23 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-63 „Dėl Draudimo ir perdraudimo įmonių nuosavų lėšų skaičiavimo nuostatų patvirtinimo“. Teisės aktų registras, 2015, Nr. 2015-06407;
 61. 2015 m. balandžio 23 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-64 „Dėl Draudimo ar perdraudimo įmonės Lietuvos bankui teikiamos ir viešai atskleidžiamos informacijos nuostatų patvirtinimo“. Teisės aktų registras, 2015, Nr. 2015-06410;
 62. 2015 m. balandžio 23 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-65 „Dėl Visiško ar dalinio vidaus modelio reikalavimų ir tvirtinimo tvarkos nuostatų patvirtinimo“. Teisės aktų registras, 2015, Nr. 2015-06412;
 63. 2015 m. balandžio 23 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-66 „Dėl Gyvybės draudimo ir ne gyvybės draudimo veiklos atskiro valdymo nuostatų patvirtinimo“. Teisės aktų registras, 2015, Nr. 2015-06413;
 64. 2015 m. balandžio 23 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-67 „Dėl Draudimo ar perdraudimo įmonės verslo plano sudarymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“. Teisės aktų registras, 2015, Nr. 2015-06414;
 65. 2015 m. balandžio 23 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-68 „Dėl Draudimo įmonių turto, dengiančio techninius atidėjinius, sąrašo tvarkymo taisyklių patvirtinimo“. Teisės aktų registras, 2015, Nr. 2015-06415;
 66. 2015 m. balandžio 23 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-69 „Dėl Privalomų nurodymų dėl asmenų, ketinančių sudaryti gyvybės draudimo sutartį, poreikių nustatymo, siūlomo produkto tinkamumo vertinimo ir informavimo apie gyvybės draudimo sutarties sąlygas patvirtinimo“. Teisės aktų registras, 2015, Nr. 2015-06416;
 67. 2015 m. balandžio 23 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-70 „Dėl Gyvybės draudimo įmonių vykdomos profesinių pensijų kaupimo veiklos mokumo kapitalo reikalavimo skaičiavimo nuostatų patvirtinimo“. Teisės aktų registras, 2015, Nr. 2015-06417;
 68. 2015 m. spalio 29 d. nutarimas Lietuvos banko valdybos Nr. 03-158 „Dėl Draudimo ir (ar) perdraudimo techninių atidėjinių apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“. Teisės aktų registras, 2015, Nr. 2015-17140;
 69. 2015 m. spalio 29 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-159 „Dėl Draudimo ir perdraudimo veiklos ataskaitų teikimo”. Teisės aktų registras, 2015, Nr. 2015-17141;
 70. 2015 m. lapkričio 12 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-173 „Dėl Draudimo įmonių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo periodiškumo ir finansinių ataskaitų rinkinio viešo skelbimo tvarkos patvirtinimo“. Teisės aktų registras, 2015, Nr. 2015-18170;
 71. 2015 m. lapkričio 12 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-174 „Dėl Draudimo įmonių priežiūrai skirtų finansinių ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Teisės aktų registras, 2015, Nr. 2015-18171;
 72. 2015 m. lapkričio 30 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-180 „Dėl Investicinio gyvybės draudimo turto reikalavimus patvirtinimo“. Teisės aktų registras, 2015, Nr. 2015-19113;
 73. 2015 m. gruodžio 15 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-184 „Dėl Draudimo ir perdraudimo įmonių grupių priežiūros nuostatų patvirtinimo“. Teisės aktų registras, 2015, Nr. 2015-19864;
 74. 2015 m. gruodžio 22 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-197 „Dėl Draudimo įmonių savo rizikos ir mokumo vertinimo nuostatų patvirtinimo“. Teisės aktų registras, 2015, Nr. 2015-20248.

Europos Sąjungos teisės aktai, tiesiogiai taikomi Lietuvos Respublikoje teritorijoje

Sprendimai dėl gairių taikymo

Pozicijos

Atnaujinta 2014-06-10