Spausdinti


LIETUVOS BANKO VALDYBA
NUTARIMAS
DĖL ORIENTACINIŲ EURO IR UŽSIENIO VALIUTŲ SANTYKIŲ NUSTATYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

2014 m. spalio 17 d. Nr. 03-181
Vilnius

 

     Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 31 straipsniu, Lietuvos banko valdyba n u t a r i a:
     1. Patvirtinti Orientacinių euro ir užsienio valiutų santykių nustatymo taisykles (pridedama).
     2. Nustatyti, kad Europos Centrinio Banko (toliau – ECB) paskelbti orientaciniai euro ir užsienio valiutų santykiai skelbiami Lietuvos banko tinklalapyje po jų paskelbimo ECB tinklalapyje.
     3. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos banko valdybos 2013 m. rugsėjo 16 d. nutarimą Nr. 03-149 „Dėl Lito ir užsienio valiutų santykių nustatymo taisyklių patvirtinimo“.
     4. Nustatyti, kad šio nutarimo:
     4.1. 1 punktas įsigalioja 2014 m. gruodžio 30 d.;
     4.2. 3 punktas įsigalioja 2014 m. gruodžio 31 d.

 


Valdybos pirmininkas                                                                                                                                   Vitas Vasiliauskas