Dalyvavimas ES institucijų veikloje

n3972/eu_flag_web.jpg

Lietuvos bankas nuolat palaiko ryšius su ES Ekonomikos ir finansų reikalų (ECOFIN) taryba, Ekonomikos ir finansų komitetu (EFK) ir Europos Komisija. Jis taip pat yra naujos Europos finansų priežiūros institucijų sistemos dalis, todėl dalyvauja Europos sisteminės rizikos valdybos (ESRV) ir trijų Europos priežiūros institucijų darbe. Iš viso Lietuvos banko tarnautojai dalyvauja daugiau kaip 150 įvairių komitetų, darbo grupių, jų pogrupių ir užduoties grupių, kurias įsteigė ES Taryba, Europos Komisija, ESRV Patariamasis techninis komitetas ir Europos priežiūros institucijos, veikloje.

ES Ekonomikos ir finansų taryboje (ECOFIN taryba) posėdžiauja ES šalių narių ekonomikos ir finansų ministrai. ECOFIN taryboje svarstomi klausimai, susiję su ekonomine ir pinigų sąjunga, finansinėmis paslaugomis, mokesčiais ir kt. ECOFIN tarybos posėdžiai rengiami kartą per mėnesį. Lietuvos banko valdybos pirmininkas kartu su finansų ministru dalyvauja neformaliuose ECOFIN tarybos posėdžiuose, kurie rengiami ES pirmininkaujančioje valstybėje kartą per pusmetį. Nors neformaliuose susitikimuose nepriimami teisinę galią turintys sprendimai, tai yra svarbus forumas, kuriame kartu dalyvauja finansų ministerijų ir nacionalinių centrinių bankų atstovai. 

Lietuvos banko atstovai dalyvauja EFK, rengiančio ECOFIN tarybos posėdžius, veikloje. EFK pagrindiniai uždaviniai yra ES Tarybos ar Europos Komisijos prašymu arba savo iniciatyva rengti šioms institucijoms nuomones, stebėti valstybių narių ir ES ekonominę ir finansinę padėtį ir apie ją reguliariai pranešti ES Tarybai ir Europos Komisijai, bent kartą per metus ištirti kapitalo judėjimo ir mokėjimų laisvės padėtį, stebėti valstybių narių, neįsivedusių euro, pinigų ir finansų padėtį ir kt. EFK posėdžiai vyksta dalyvaujant tik finansų ministerijų atstovams arba finansų ministerijų atstovams kartu su nacionalinių centrinių bankų atstovais. EFK darbo tvarkoje numatyta, kad posėdžiai, dalyvaujant taip pat ir nacionalinių centrinių bankų atstovams, vyksta 6 kartus per metus.

2011 metais savo veiklą pradėjo Europos finansų priežiūros institucijų sistema, kurioje dalyvauja ir Lietuvos bankas. Ši sistema sudaryta iš makrolygio rizikos ribojimui prižiūrėti įsteigtos ESRV ir mikrolygio rizikos ribojimui prižiūrėti įsteigtų trijų Europos priežiūros institucijų: Europos bankininkystės institucijos, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos ir Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos. Lietuvos banko valdybos pirmininkas yra ESRV bendrosios valdybos narys. Įprastai ESRV susitikimai vyksta 4 kartus per metus. Mikrolygio rizikos ribojimui įsteigtų Europos priežiūros institucijų bei jų komitetų ir darbo grupių veikloje dalyvauja Lietuvos banko Priežiūros tarnybos bei Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos atstovai.

Atnaujinta 2015-01-01