Bendras priežiūros mechanizmas

1. TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1024/2013 kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika


2. EUROPOS CENTRINIO BANKO REGLAMENTAS (ES) Nr. 468/2014 kuriuo sukuriama Europos Centrinio Banko, nacionalinių kompetentingų institucijų ir nacionalinių paskirtųjų institucijų bendradarbiavimo Bendrame priežiūros mechanizme struktūra (BPM pagrindų reglamentas)


3. EUROPOS CENTRINIO BANKO PRIEŽIŪROS VALDYBOS DARBO REGLAMENTAS


4. EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS dėl Europos centrinio banko darbo reglamento patvirtinimo


5. Europos Parlamento ir Europos Centrinio Banko tarpinstitucinis susitarimas dėl demokratinės atskaitomybės vykdymo ir Europos Centriniam Bankui pavestų uždavinių vykdymo priežiūros praktinių sąlygų įgyvendinant bendrą priežiūros mechanizmą


6. Bendradarbiavimo sutartis tarp Europos Sąjungos Tarybos ir Europos centrinio banko (angl.)


7.  EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS dėl Administracinės peržiūros valdybos įsteigimo ir jos veiklos taisyklių


8.  EUROPOS CENTRINIO BANKO REGLAMENTAS (ES) Nr. 673/2014 dėl Tarpininkavimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento nustatymo


9.  EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS dėl glaudaus bendradarbiavimo su dalyvaujančių valstybių narių, kurių valiuta nėra euro, nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis


10.  EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS dėl Europos Centrinio Banko atstovų Priežiūros valdyboje skyrimo

11. EUROPOS CENTRINIO BANKO REGLAMENTAS (ES) 2016/445 dėl naudojimosi Sąjungos teisės aktuose numatytomis pasirinkimo galimybėmis ir teise veikti savo nuožiūra (ECB/2016/4)

12. EUROPOS CENTRINIO BANKO memorandumas dėl privalomųjų atsargų įskaitymo į likvidųjį turtą (angl.)

 

Atnaujinta 2014-12-19