Atskaitomybė ir skaidrumas

Atlikdamas savo funkcijas, Lietuvos bankas taiko pasaulio centrinių bankų praktikos suformuotus veiklos skaidrumo standartus. Įvairiais komunikacijos kanalais skelbiama visuomenei aktuali informacija apie banko veiklą, šalies makroekonominę padėtį. Veiksmingas informavimas ne tik didina pasitikėjimą šia svarbia valstybės finansų institucija, bet ir suteikia visuomenei reikalingų žinių apie bankininkystę ir makroekonomiką. Tai savo ruožtu lemia šalies ekonomikos ir finansų sektorių funkcionavimo patikimumą.

Vaizdo reportažas: skaidrumas ir ekonominis švietimas

Kasmet parengiama ir skelbiama Lietuvos banko metų ataskaita. Joje pateikiama informacija apie pagrindinius pinigų politikos uždavinius ir jų vykdymą, pinigų politikos operacijas, kredito įstaigų priežiūrą bei veiklą vykdant kitas įstatymų nustatytas funkcijas ir apie šalies makroekonominę padėtį.

Kiekvienais metais Lietuvos bankas taip pat skelbia finansinę ataskaitą kartu su auditoriaus išvada. Lietuvos banko valdybos pirmininkas du kartus per metus skaito Lietuvos Respublikos Seime pranešimus apie tai, kaip valstybės centrinis bankas įgyvendina pagrindinį savo tikslą ir vykdo funkcijas. Pranešime taip pat apžvelgiama komercinių bankų būklė, šalies ekonomikos plėtra.

Informacija apie šalies bankininkystę ir finansų sistemą nuolat pateikiama Lietuvos ir pasaulio žiniasklaidai. Banko interneto svetainėje lietuvių ir anglų kalbomis operatyviai pranešama apie Valdybos nutarimus, skelbiama informacija apie mokėjimus, pateikiamos finansinio stabilumo apžvalgos, makroekonominės prognozės, informuojama apie Lietuvoje veikiančių kredito įstaigų veiklą, banko dalyvavimą Europos centrinių bankų sistemoje, tarptautinius ryšius ir kt.

Banko leidiniuose skelbiama su jo veikla susijusi informacija, pinigų ir bankų, mokėjimo balanso, finansų statistika. Leidiniai nemokamai platinami šalyje ir užsienyje, jų elektroninės versijos laisvai prieinamos banko interneto svetainėje.

Lietuvos banko veiklos skaidrumas užtikrinamas įgyvendinant Lietuvos banko komunikacijos politiką.