Asmens duomenų tvarkymas Lietuvos banko Priežiūros tarnyboje

Lietuvos banko Priežiūros tarnyboje asmens duomenys tvarkomi:

1. dėl finansų rinkos priežiūros, kai atliekamos Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatyme, Lietuvos banko įstatymo 42 straipsnio 2 dalyje nurodytuose finansų rinkos priežiūrą reglamentuojančiuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytos Lietuvos banko funkcijos;
2. dėl vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka, vadovaujantis Lietuvos banko įstatymo 47 straipsnio ir kitų teisės aktų nuostatomis.

Lietuvos bankas yra registruotas Asmens duomenų valdytojų valstybės registre.

Lietuvos banko Priežiūros tarnyboje asmens duomenis tvarkant automatiniu būdu, taip pat neautomatiniu būdu tvarkant asmens duomenų susistemintas rinkmenas, duomenų subjektas turi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 23 straipsnyje nustatytas teises:

1. žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
2. susipažinti su savo asmens duomenimis ir žinoti, kaip jie yra tvarkomi;
3. reikalauti ištaisyti, sunaikinti jo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, jo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų;
4. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.

Duomenų subjektai, siekdami įgyvendinti savo teises, Lietuvos bankui turi pateikti rašytinį prašymą asmeniškai, paštu arba elektroninių ryšių priemonėmis.

Prašymas turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, jame turi būti nurodytas duomenų subjekto vardas, pavardė, adresas, duomenys ryšiui palaikyti ir informacija, kokią duomenų subjekto teisę ir kokiu mastu duomenų subjektas pageidauja įgyvendinti.

Pateikdamas prašymą, duomenų subjektas privalo patvirtinti savo tapatybę pateikdamas galiojantį asmens tapatybę liudijantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jo kopiją. Elektroninių ryšių priemonėmis pateiktą prašymą asmuo turi pasirašyti elektroniniu parašu.

Duomenų subjektas savo teises gali įgyvendinti ir per atstovą. Tokiu atveju Lietuvos bankui papildomai turi būti pateikti duomenys apie atstovą ir atstovavimą liudijantis dokumentas arba jo kopija.

Prašymas, pateiktas nesilaikant nustatytų reikalavimų, nenagrinėjamas. Apie atsisakymo nagrinėti prašymą motyvus Lietuvos bankas raštu informuoja prašymą pateikusį asmenį.

Lietuvos banke duomenų subjekto prašymas išnagrinėjamas ir atsakymas jam pateikiamas Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 23 straipsnyje nustatyta tvarka.

Duomenų subjekto teisės Lietuvos banke įgyvendinamos neatlygintinai.

Lietuvos bankas, įgyvendindamas duomenų subjekto teises, užtikrina, kad nebūtų pažeista kitų asmenų teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą.

Sprendimus dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo priima Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktorius.

 

 

Atnaujinta 2016-03-09