Apžvalgos ir prognozės

Lietuvos ekonomikos apžvalga


Lietuvos banko rengiamose ekonomikos apžvalgose visapusiškai analizuojama tarptautinė aplinka, realusis ir išorės sektoriai, valdžios finansai, kredito ir finansų rinkų raida, kainų kaita ir Lietuvos ekonomikos ir kainų raidos perspektyvos. Apžvalgos publikuojamos nuo 2011 m. lapkričio mėn. Anksčiau rengtą informaciją apie Lietuvos ekonomikos ir kainų raidą galima rasti Pranešimuose, teikiamuose Seimui.

 • Naujausias numeris (PDF, 1032Kb)
 • Makroekonominės prognozės


  Lietuvos banko sudaromos makroekonominės prognozės yra makroekonometrinio modeliavimo ir ekspertų vertinimo rezultatas. Prognozuojant taikomas struktūrinis makroekonominis modelis, kurį sudaro, prižiūri ir atnaujina Lietuvos banko Ekonomikos departamentas. Modeliavimo rezultatai koreguojami, atsižvelgiant į ekspertų turimas žinias apie ekonomikos struktūros pokyčius, naujausią informaciją apie einamojo ir artimiausio laikotarpių ekonomikos raidą.

 • Naujausias numeris (PDF, 126Kb)
 • Finansinio stabilumo apžvalga


  Lietuvos banko Ekonomikos departamento rengiamos finansinio stabilumo apžvalgos yra skirtos analitiškai įvertinti šalies finansų sistemą, ypač daug dėmesio kreipiant į šalies bankų sistemos ir jos skolininkų – namų ūkių ir nefinansinių įmonių – padėtį. Archyve pateikiamos Lietuvos banko nuo 2006 m. rengiamos parengtos Finansinio stabilumo apžvalgos (FSA) ir 2001–2004 m. rengtos Lietuvos finansų rinkų apžvalgos (LFRA)

  Naujausias numeris

  Kredito įstaigų veiklos apžvalgos


  Kredito įstaigų veiklos apžvalgos rengiamos keturis kartus per metus. Jose pateikiama informacija apie atitinkamo laikotarpio bankų sektoriaus pelningumą ir efektyvumą, veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymą, bankų paskolų portfelį, kredito unijų ir Centrinės kredito unijos veiklą.

 • Naujausias numeris (PDF, 234Kb)
 • Bankų veiklos apžvalgos


 • Naujausias numeris (PDF, 499Kb)
 • Lietuvos centrinės kredito unijos veiklos apžvalgos


 • Naujausias numeris (PDF, 471Kb)
 • Kredito unijų veiklos apžvalgos


 • Naujausias numeris (PDF, 357Kb)
 • Vartojimo kredito rinkos apžvalga


 • Naujausias numeris (PDF, 615Kb)
 • Mokėjimų rinkos apžvalga


  Mokėjimų rinkos apžvalgoje supažindinama su mokėjimų rinkos aktualijomis, tendencijomis ir numatomais pokyčiais. Apžvalgoje taip pat pateikiama Lietuvos banko nuomonė aktualiais mokėjimų srities klausimais.

 • Naujausias numeris (PDF, 936Kb)
 • Mokėjimo įstaigų veiklos apžvalgos


  Mokėjimo įstaigų veiklos apžvalgos rengiamos kartą per metus. Jose pateikiama informacija apie atitinkamo laikotarpio mokėjimo įstaigų  sistemos plėtrą (išduotas naujas licencijas, planuojamas  teikti mokėjimo paslaugas ir kt.) ir mokėjimo įstaigų sistemą apibūdinančius finansinius duomenis (bendrą mokėjimo įstaigų atliktų mokėjimo operacijų apyvartą, įsiskolinimus už teikiamas mokėjimo paslaugas, pajamas iš mokėjimo paslaugų teikimo veiklos, jų dinamiką atitinkamu laikotarpiu), taip pat informacija apie mokėjimo įstaigoms nustatytų veiklos riziką ribojančių reikalavimų vykdymą, išnagrinėtų ginčų apžvalgą ir mokėjimo įstaigoms aktualius naujai priimtus ar planuojamus priimti teisės aktus.

 • Naujausias numeris (PDF, 406Kb)
 • Mokėjimų negrynaisiais pinigais apžvalgos


  Mokėjimų negrynaisiais pinigais apžvalgoje pateikiama mokėjimo negrynaisiais pinigais priemonių (kredito pervedimų, mokėjimo kortelių, tiesioginio debeto, čekių) struktūros, operacijų skaičiaus, operacijų vertės kaitos analizė ir kaitą lemiančios priežastys. Nagrinėjamas bankomatų ir kortelių skaitytuvų tinklas šalyje ir šių įrenginių naudojimas pasiimant grynuosius pinigus.

 • Naujausias numeris (PDF, 484Kb)
 • Elektroninių pinigų įstaigų veiklos apžvalgos


  Elektroninių pinigų įstaigų veiklos apžvalgos rengiamos kartą per metus. Jose pateikiama informacija apie atitinkamo laikotarpio elektroninių pinigų įstaigų  sistemos plėtrą (išduotas naujas licencijas, planuojamas  teikti paslaugas ir kt.) ir elektroninių pinigų įstaigų sistemą apibūdinančius finansinius duomenis (bendrą neapmokėtų elektroninių pinigų vidurkį, bendrą per pastaruosius 12 mėn. atliktų mokėjimo operacijų, nesusijusių su elektroniniais pinigais, apyvartą, įsiskolinimus fiziniams ir juridiniams asmenims už neapmokėtus elektroninius pinigus ir teikiamas mokėjimo paslaugas, su elektroninių pinigų leidimu ir mokėjimo paslaugų teikimu susijusias pajamas, jų dinamiką atitinkamu laikotarpiu), informacija apie elektroninių pinigų įstaigoms nustatytų veiklos riziką ribojančių reikalavimų vykdymą, išnagrinėtų ginčų apžvalgą ir elektroninių pinigų įstaigoms aktualius naujai priimtus ar planuojamus priimti teisės aktus.

 • Naujausias numeris (PDF, 335Kb)
 • Valdymo įmonių veiklos apžvalgos


  Valdymo įmonių apžvalgos rengiamos kartą per metus. Jose pateikiama informacija apie atitinkamo laikotarpio valdymo įmonių sektoriaus augimą ir finansinius rodiklius (finansų maklerio įmonių sistemos dydis, veiklos pelningumas) bei informacija apie veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymą.

 • Naujausias numeris (PDF, 356Kb)
 • Lietuvos draudimo rinkos apžvalgos


  Apžvalgos rengiamos keturis kartus per metus. Jose pateikiami atitinkamo laikotarpio pagrindiniai Lietuvos draudimo rinkos rodikliai, įvertinami pokyčiai ir galima jų įtaka tolimesniam rinkos vystymuisi. Įvertinant šalies ekonominės aplinkos pokyčius apžvelgiama gyvybės ir ne gyvybės draudimo šakų raida, atskirų draudimo grupių bei rūšių vystymosi tendencijos. 

 • Naujausias numeris (PDF, 384Kb)
 • II ir III pakopos pensijų fondų bei kolektyvinio investavimo subjektų rinkos apžvalgos


  Apžvalgos apima bendrą visų Lietuvoje veikiančių valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondų, papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų ir kolektyvinio investavimo subjektų veiklos analizę.

    

 • Naujausias numeris (PDF, 1231Kb)
 • Emitentų veiklos rezultatų apžvalgos


  Emitentų veiklos rezultatų apžvalgos rengiamos kas ketvirtį ir kas metus. Jose pateikiama informacija apie atitinkamo laikotarpio emitentų finansinę būklę, veiklos rezultatus, santykinius rodiklius ir kita investuotojams svarbi informacija.

 • Naujausias numeris (PDF, 314Kb)
 • Finansų maklerio įmonių veiklos apžvalgos


  Finansų maklerio įmonių apžvalgos rengiamos kartą per metus. Jose pateikiama informacija apie atitinkamo laikotarpio finansų maklerio įmonių sektoriaus augimą ir finansinius rodiklius (finansų maklerio įmonių sistemos dydis, veiklos pelningumas) bei informacija apie veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymą.

 • Naujausias numeris (PDF, 329Kb)
 • Paskolų turinčių namų ūkių finansinės būklės apžvalga


  Paskolų turinčių namų ūkių finansinės būklės apžvalga skirta namų ūkių finansinės būklės, jos ypatumų ir kaitos stebėjimui bei vertinimui.

 • Naujausias numeris (PDF, 707Kb)
 • Nekilnojamojo turto rinkos dalyvių apklausos apžvalgos


  Nekilnojamojo turto (NT) rinka ir jos tvari raida yra svarbi visos šalies finansų sistemos stabilumui. NT rinkos dalyvių apklausa yra papildoma NT rinkos stebėsenos priemonė, kuri atspindi rinkos dalyvių nuomonę apie NT kainas, parodo segmentus, kuriuose NT kainos kinta labiausiai, atskleidžia galimas kainų kaitos priežastis ir NT rinkos dalyvių lūkesčius dėl kainų ir pasiūlos bei paklausos raidos. Apklausa yra atliekama kiekvieną ketvirtį, o apklausos apžvalga skelbiama nuo 2016 m. rugsėjo mėn. ir tai bus daroma du kartus per metus.

 • Naujausias numeris (PDF, 1232Kb)
 • Mokėjimo paslaugų sąnaudų tyrimo apžvalga


  Mokėjimo paslaugų sąnaudų tyrimo apžvalgoje pateikiami Lietuvos banko atlikto išsamaus bankų su mokėjimo paslaugų teikimu susijusių sąnaudų ir pajamų 2011 m. tyrimo rezultatai ir išvados. Tyrimas atliktas pagal metodiką, kuri buvo parengta vadovaujantis 2009 m. Europos Centrinio Banko ir ECBS bankų parengta mokėjimo paslaugų socialinių sąnaudų tyrimo metodika. Tyrimas apėmė grynųjų pinigų tvarkymo, mokėjimo kortelių, vietinių kredito pervedimų litais, kredito pervedimų eurais ir tiesioginio debeto operacijas. Apskaičiuotos tiesioginės ir netiesioginės konkrečiai mokėjimo paslaugai tenkančios bankų sąnaudos, nustatyta mokėjimo paslaugų sąnaudų struktūra pagal veiklas, pajamų už mokėjimo paslaugas ir sąnaudų santykis, vienos operacijos sąnaudos.

 • Naujausias numeris (PDF, 640Kb)
 • Mokėjimo paslaugų įkainių apžvalga


  Mokėjimo paslaugų įkainių apžvalgoje pateikiama mokėjimo paslaugų standartinių įkainių, taikomų fiziniams asmenims, dydžių kaitos analizė. Papildomai yra apskaičiuojama ir palyginama, kiek kainuotų skirtingi mokėjimo paslaugų krepšeliai skirtinguose bankuose.

 • Naujausias numeris (PDF, 678Kb)
 • Sprendimų dėl ginčų tarp vartotojų ir finansų rinkos dalyvių apžvalgos


  2015 m. išnagrinėtų ginčų tarp vartotojų ir finansų rinkos dalyvių apžvalgoje pateikiama apibendrinta informacija apie Lietuvos banke nagrinėtus ginčus ir dėl jų priimtus sprendimus, didžiausią dėmesį skiriant ginčams, kurie yra reikšmingi formuojant ginčų nagrinėjimo Lietuvos banke praktiką.

 • Naujausias numeris (PDF, 309Kb)
 • Ginčų nagrinėjimo Lietuvos banke apžvalgos


  Išnagrinėtų ginčų apžvalgose pateikiama apibendrinta informacija apie Lietuvos banke nagrinėtus ginčus.

 • Naujausias numeris (PDF, 485Kb)