Apie mus

Daugybė žmonių kasdien tiesiogiai ir netiesiogiai susiduria su Lietuvos banku – Lietuvos Respublikos centriniu banku.

Lietuvos banko vaidmuo šalies ūkiui ir finansų sistemai yra labai svarbus, todėl Lietuvos Respublikos Konstitucijoje Lietuvos bankas minimas tarp svarbiausių valstybės institucijų.

Pagrindinis tikslas: palaikyti kainų stabilumą. Siekdamas šio tikslo Lietuvos bankas yra nepriklausomas nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kitų valstybės įstaigų.

Pinigų politika
Lietuvos Respublikos centrinis bankas, 2015 m. sausio 1 d. tapęs Eurosistemos dalimi ir kartu su Europos Centriniu Banku (ECB) bei kitų euro zonos šalių centriniais bankais dalyvauja priimant sprendimus dėl euro zonos pinigų politikos nustatymo ir įgyvendinimo. 

Finansinio turto valdymas
Finansinio turto paskirtis – užtikrinti Lietuvos ir euro zonos finansų sistemos stabilumą, sudaryti sąlygas sėkmingai vykdyti pinigų politiką, užtikrinti Lietuvos banko finansinį nepriklausomumą ir sudaryti prielaidas šaliai lengviau atlaikyti ekonominius bei finansinius sukrėtimus ir funkcionuoti kitomis ypatingomis aplinkybėmis. Finansinį turtą sudaro tarptautinės atsargos ir investicijos eurais. Dalį užsienio atsargų sudarantis auksas (apie 5,8 tonos) saugomas Anglijos banke Londone.

Finansinis turtas valdomas vadovaujantis Lietuvos banko finansinio turto valdymo politika.

Bankų, draudimo įmonių, kredito unijų ir kitų finansų įstaigų priežiūra
Lietuvos bankas išduoda leidimus ir licencijas veikti finansų rinkos dalyviams. Licencijuojant siekiama, kad šalies finansų rinkoje veiktų patikimi, skaidrūs ir finansiškai pajėgūs rinkos dalyviai, o jų vadovai būtų kompetentingi ir nepriekaištingos reputacijos.

Lietuvos Respublikos centrinis bankas stebi finansų rinkos dalyvių veiklą ir vertina, kaip jie vykdo nustatytus reikalavimus ir riziką ribojančius normatyvus, taiko jiems poveikio priemones, jei jie pažeidžia galiojančius teisės aktus. Prižiūrint finansų rinkos dalyvius, siekiama, kad jie turėtų pakankamai kapitalo ir būtų likvidūs, tinkamai būtų valdoma jų prisiimta rizika.

Lietuvos bankas prižiūri, kad finansų rinkos dalyviai teiktų paslaugas sąžiningai, teisingai ir profesionaliai, imasi priemonių visuomenės finansiniam raštingumui didinti.

Grynųjų pinigų išleidimas ir išėmimas iš apyvartos

Lietuvos bankas 2015 m. sausio 1 d. tapo Eurosistemos dalimi ir kartu su kitais 18 jai priklausančių nacionalinių centrinių bankų įgijo teisę išleisti ir išimti iš apyvartos eurų banknotus ir monetas.

Lietuvos bankas rūpinasi šaliai reikiamų eurų banknotų gamyba. Banknotai spausdinami tik Europos Centrinio Banko akredituotose Europoje gerai žinomose spaustuvėse. Eurų monetos Lietuvos banko užsakymu kaldinamos Vilniuje veikiančioje UAB Lietuvos monetų kalykloje. Šioje kalykloje kaldinamos ir Lietuvos banko išleidžiamos kolekcinės (proginės) monetos.

Lietuvos bankui suteiktas nacionalinio analizės centro ir nacionalinio monetų analizės centro Lietuvoje statusas. Pagal suteiktus įgaliojimus jis atlieka eurų banknotų ir monetų tikrumo tyrimus. Be to, Lietuvos banko specialistai atlieka sugadintų eurų banknotų ir monetų mokumo ekspertizes bei tikrumo tyrimus.

Vartotojų ir finansinių paslaugų teikėjų ginčų nagrinėjimas
Lietuvos bankas nešališkai nagrinėja vartotojų ir finansinių paslaugų teikėjų ginčus dėl draudimo, skolinimo, mokėjimo, investavimo ir kitų finansinių paslaugų, įskaitant ginčus, susijusius su sąskaitomis, indėliais bankuose ar kitose kredito įstaigose. Nustatęs, kad finansinių paslaugų teikėjas priėmė nepagrįstą sprendimą, Lietuvos bankas siūlo rekomendacinį ginčo sprendimo būdą.

Vartotojų ir finansinių paslaugų teikėjų ginčus Lietuvos bankas nagrinėja nemokamai.

Mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos
Saugiam įmonių, įstaigų ir gyventojų lėšų pervedimui iš vieno banko į kitą bei kitoms finansinėms operacijoms atlikti reikalingos patikimos mokėjimo sistemos. Kad atsiskaitymai eurais vyktų sklandžiai, Lietuvos bankas dalyvauja Europos mokėjimo sistemoje TARGET2.

Ūkio ir finansų sistemos analizė, prognozės, statistika
Lietuvos bankas atlieka šalies ūkio ir finansų sistemos analizę, rengia finansinio stabilumo apžvalgas, numato galimas grėsmes Lietuvos finansų sistemai, prognozuoja galimas ekonomikos raidos perspektyvas. Ši informacija reguliariai skelbiama viešai.


Rekvizitai:

Adresas

 

Gedimino pr. 6, LT-01103 Vilnius

Swift

  LIAB LT 2X
Lietuvos banko kodas   10100
Identifikavimo kodas   188607684
PVM mokėtojo kodas   LT886076811
LEI (Legal Entity Identifier)   5299002QI7G5XEIYAO60
Atnaujinta 2015-02-06